Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Altı sigma yaklaşımı ve TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de uygulama örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121941 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, üretim artışıyla birlikte, işletmeler kıyasıya rekabet koşullarına ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu yoğun rekabet ortamında, işletmelerin ayakta kalabilmeleri, en iyi şirket olabilmelerinde yatmaktadır. Toplam Kalite Uygulamaları 'nı getiren, dünyada büyük bir pazar payı olan Japon şirketleri, işletmelerin rekabet güçlerini artırabilmek üzere 6 Sigma kalite felsefesini geliştirmişlerdir. 6 Sigma kalite kavramının temeli, istatistik ve olasılığa dayanır. 6 Sigma, planlanan işin ne kadarının planlandığı şekilde gerçekleştiğini ölçmeye ve geliştirmeye yarayan bir araçtır. Bir Japon kalite felsefesi olarak ortaya çıkan 6 Sigma' yi birçok şirket; Motorola, Texas Instrument, ABB, Allied Signal, General Electric vb. uygulamış, faaliyet gelirlerinde önemli kazançlar elde etmişlerdir. Süreç mükemmelliğini hedefleyen 6 Sigma yöntembilimi, uygulayan kuruluşlara karlılık, verimlilik ve pazar payı artışı sağlarken, alanının en iyisi olma fırsatını sunmaktadır. Son dönemlerde işletme alanında bir çığır açan 6 Sigma programlan, Türkiye'de de yeni yeni uygulama alanları bulmaya başlamıştır. Yüksek enflasyon ile geçirilmiş son yirmi yıl ve sık sık yaşanan krizler, artık Türk şirketlerinin köklü değişim projelerine girişmeleri zamanının gelmiş olduğunu bize göstermektedir. Küreselleşme ile ortaya çıkan rekabet koşulları içinde dünya pazarlarına açılmak ve bütünleşmek isteyen ülkemiz işletmelerine, 6 Sigma yönetim uygulamaları ile, gerek iç ve gerekse dış pazarlarda sağlayacaktan yararlan belirtmek ve daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışmada, 6 Sigma yaklaşımı, işletme felsefesi ve yönetim süreci olarak ele alınmış, tarihi gelişimi kapsamında uygulama örnekleri verilmiş, 6 Sigma hedefleri üzerinde durulmuş, uygulamadaki adımlar anlatılarak, kullanılan istatistiksel yöntemler Ill ve ekip çalışmaları kapsamında 6 Sigma organizasyonu hakkında bilgi verilmiştir. Uygulama bölümünde, 6 Sigma'yı bir şirket felsefesi olarak benimseyen Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'deki uygulamalar ve sonuçları incelenmiştir.

Summary:

As a result of technological improvements and within the increase of production, business are trying to adapt to the competition. In this competitive arena, business should be best in their classes in order to be alive. Japanese companies which have a high market share in the world pioneered the Total Quality and improved the 6 Sigma Quality philosophy to strengthen the competitiveness. 6 Sigma quality concept grounds on statistics and probability. 6 Sigma is a measurement and an improvement tool that measures how work is done when compared with the planed one. Various companies such as; Motorola, Texas Instrument, ABB, Allied Signal, General Electric and etc. applied 6 Sigma and gained noteworthy profits. 6 Sigma methodology targets process excellence, provides profitability, productivity and market share and also offers business the opportunity to be best in class. Nowadays, 6 Sigma programs that open a new road in business has found new practices in Turkey. Both high inflation and the crises occur in the last 20 years, show us that it is now time for Turkish companies to initiate root changes. This study is prepared for business in Turkey that would like to share external market via determining the benefits of this methodology both in internal and external markets Within this study, 6 Sigma approach handled as business philosophy and management process, samples of practices are given in the extend of historical progresses, methods and steps in the implementation are explained, the statistical tools and team works are presented. In the implementation section, the practices and the results at Tusaş Engine Industries Inc. (TEI) are examined.