Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Altı yaş çocuklarında davranış problemleri ile anne ve öğretmenlerin uyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examination of the relation between behavioral problems in children at the age of six and adaption level of mothers and teachers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 95762 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ALTI YAŞ ÇOCUKLARINDA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ İLE ANNE VE ÖĞRETMENLERİN UYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Şcnay BULUT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) An ab il i m Dalı Danışman: Doç. Dr. Gülen BARAN Jüri : Prof.Dr. Esra ÖMEROĞLU- TURAN Doç.Dr. Gülen BARAN Doç.Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU Bu araştırma, anasınıfına devam eden eden altı yaş çocuklarının davranış problemi gösterme durumlarının ve davranış problemlerini etkileyen etmenlerin belirlenmesi, çocukların davranış problemleri ile okulöncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin ve annelerinin uyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara'da orta sosyo-ekonomik düzeyde bulunan on ilköğretim okulunun anasınıflanna devam eden altı yaşındaki 180 çocuk ve anne ile 30 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada çocukların aileleri ve öğretmenler halikında bazı genel bilgileri içeren "Aile Bilgi Formu" ve Öğretmen Bilgi Formu", çocukların davranış problemlerini belirlemek için "4-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış B(fa vtffesı^flVifötrTHhMBmiîfim!Değerlendirme Ölçeği", anne ve öğretmenlerin uyum düzeylerini belirlemek için ise "Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE)" kullanılmıştır. Veriler Tek Yönlü Varyans Analizi, Çift Yönlü Varyans Analizi, Duncan Testi ve Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda annenin öğrenim düzeyinin sosyal ve genel uyum puanlarında (P<0.05, P<0.01), eşi ile ilişkilerini algılama durumunun kişisel uyum puanlarında (P<0.01) farklılık yarattığı, öğretmenlerle ilgili olarak ise yaş, mezun olunan okul, görev süresi, işinden memnun olma durumunun uyum puanlarında anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir (P>0.05). Çocuğun davranış problemlerinde çeşitli etmenlerin farklılık yaratıp yaratmadığım belirlemek için yapılan incelemelerde; çocuğun cinsiyetinin ve cinsiyet x anne öğrenim düzeyi interaksiyonunun dışa yönelim puanında, baba öğrenim düzeyinin içe yönelim puanında, cinsiyet x baba yaşı interaksiyonunun dışa yönelim ve genel davranış problemi puanlannda farklılık yarattığı ortaya konmuştur (P<0.05). Çocukların davranış problemleri ile anne uyum puanları arasındaki korelasyon incelendiğinde; annelerin kişisel uyum puanı ile çocukların içe yönelim ve genel davranış problemi puanları arasında negatif yönde, annelerin genel uyum puanı ile çocukların dışa yönelim puanı arasında ise pozitif yönde önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Çocukların davranış problemleri ile öğretmenlerin uyum puanları arasındaki korelasyon incelendiğinde ise, öğretmenlerin kişisel, sosyal ve genel uyum puanları ile çocukların içe yönelim, dışa yönelim ve genel davranış problemi arasındaki ilişkinin pozitif yönde önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05, P<0.01).Bu sonuçlar ışığında anne-babalara, öğretmenlere ve çeşitli kuruluşlara bazı öneriler getirilmiştir. 2000, 194 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Okulöncesi, Uyum (Kişisel Uyum, Sosyal Uyum, Genel Uyum), Davranış Problemleri, İçe Yönelim, Dışa Yönelim. 111

Summary:

ABSTRACT Master's Thesis EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN AT THE AGE OF SIX AND ADAPTATION LEVEL OF MOTHERS AND TEACHERS Şenay BULUT Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Home Economics (Child Development) Supervisor : Associate Prof.Dr. Gülen BARAN Jury : Prof.Dr. Esra ÖMERO?LU- TURAN Associate Prof.Dr. Gülen BARAN Associate Prof.Dr. Fatma ALİSİNANO?LU This research has been made for the purpose of determining the factors effecting the behavioral of children at the age of six who attend kindergarten and their tendency to display such problems and for the examination of the relation between behavioral problems and adaptation levels of the mothers and teachers of pre school education institutions. The research has been conducted on 180 children at the age of six attending on kindergarten classes of ten primary schools at middle socio-economical level in Ankara and their parents and 30 teachers. In the research, "Famil Information Form" and "Teacher Information Form" including some of the general IVinformation on the families and teachers of the children, "Behavioral Evaluation Scale for Children and Youngs at the age of 4-18" has been used to determine the behavioral problems of children and "Hacettepe Personality Inventory" has been used to determine the adaptation levels of mothers and teachers. Data has been evaluated with Variance analysis, Duncan Test and Correlation Coefficient Significance Test According to the findings; it has been determined that the education level of mother leads to differences in social and general adaptation scores (P<0.05, P<0.0t) while their relation with husbands leads to differences in the personal adaptation scores (P<0.01), in addition, it has also been determined that age, graduated school, period of employment, satisfaction with the profession in terms of teachers have not caused any differences in the adaptation scores (P>0.05). In the researches carried out to display the effects of various factors on the behavioral problems of children; it has been specified that the sex of children and the interaction between the sex and education level of mother create differences in external behavior scores, while the education level of father effects internal behavior score moreover, the interaction between sex and age of father creates differences in external and general behavioral problems scores (P>0.05). When the correlation between the behavioral problems of children and the adaptation scores of mother is examined, it has been determined that there exists a negative relation between the personal adaptation scores of mothers and the scores of internal and general behavioral problems of children in addition to the positive relation between the general adaptation scores of mothers and external behavior scores of children (P>0.05). When the correlation between behavioral problems of children and adaptation problems of teachers is examined, it hasbeen determined that there is a significant positive relation between the personal, social and general adaptation scores of teachers and scores of external, internal and general behavioral problems of children (P<0.05, P<0.01). At the end of the research, some recommendations have been presented to parents, teachers and various institutions. 2000, 194 pages KEY WORDS: Prc-school, Adaptation (Personal Adaptation, Social Adaptation, General Adaptation), Behavioral Problems, Internal Behavior, External Behavior. VI