Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Altı yaş grubundaki çocukların özsaygı düzeyleri ile anne empatik becerilerinin incelenmesi

A study on the level of self-esteem in six-year age group childeren with the empathetic skills of their mothers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 150964 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Doktora Tezi ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN ÖZSAYGI DÜZEYLERİ İLE ANNE EMPATİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Özlem SARIYÜCE KÖRÜKÇÜ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Neriman ARAL Altı yaş grubundaki çocukların özsaygı düzeyleri ile anne empatik becerilerinin incelendiği bu araştırmada; okul öncesi dönemdeki çocukların özsaygı düzeylerinin belirlenmesi, çocukların annelerinin empatik becerilerinin saptanması, çocuklann özsaygı düzeylerinin ve annelerin empatik becerilerinin bazı değişkenlere göre farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi ve annelerin empatik becerileri ile çocuklann özsaygı düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya. Ankara'da devlet üniversiteleri anaokullarına devam eden, altı yaş grubunda olan gönüllü olarak araştırmaya katılan 1 1 5 çocuk ve annesi dahil edilmiştir. Araştırmada, "Genel Bilgi Formu", "Cassidy Kukl? Görüşme Formu" ve "Empatik Beceri Ölçeği-B Formu '" kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-testi ve varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Guruplar arasında farklılığın anlamlı çıkması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığım belirlemek için Scheffe Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. Farklı empatik beceri düzeyine (düşük, orta, yüksek) sahip annelerin çocuklarının özsaygı düzeyleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Sonuç olarak; çocuğun cinsiyetinin özsaygı düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı (p<0.05), anne öğrenim durumunda ise, çocuklann benliğin olumluluğu puanlanna göre gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Annelerin Empatik Beceri Puanlan arasında, annenin öğrenim durumuna göre gözlenen fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05).Çocuklann özsaygı puanlan ile annenin empatik beceri düzeyi arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir. 2004, 129 Sayfa ANAHTAR KELİMELER: Okul öncesi eğitim, özsaygı, empati, empatik iletişim, empatik beceri.

Summary:

ABSTRACT Ph.D. Thesis A STUDY ON THE LEVEL OF SELF-ESTEEM IN SIX-YEAR AGE GROUP CHILDREN WITH TE EMPATHETIC SKILLS OF THEIR MOTHERS Özlem SARIYÜCE KÖRÜKÇÜ Ankara Üniversty Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Home Economics (Child Development and Education) Supervisor: Prof. Dr. Neriman ARAL In this research, where the self-esteem levels of six year age group and empathetic skills of their mothers, it is aimed at determining the self-esteem levels of preschool children, establishing the empathetic skills of such children's mothers, sifting through whether the self-esteem levels of children and empathetic skills of their mothers varies according to some parameters and determining whether there is a relationship between the mothers' empathetic skills and children's self-esteem levels. 115 children in six year age group, who are attending the nursery schools of the State Universities in Ankara, and their mothers, have been included in the research. In the research "General Information Form", "Cassidy Puppet Interview Form" and "Empathetic Skill Scale-B Form" have been used. Obtained data have been evaluated using t-test and variance analysis. When the difference between groups proves to be expressive, Scheffe Multiple Comparison Test has been used for determining from which group the difference is stemming from. It is tested by single direction variance analyses whether the self- esteem levels of the children of mothers, who have different empathetic skill levels (low, medium, high), prove an expressive difference. As a result; it is found that the gender of the child causes an expressive difference between self-esteem levels (p<0.05) and that the difference observed according to the points of the self-esteem positiveness is expressive for the education level of the mothers (p<0.05). The difference observed between the self-esteem points of the children and the empathetic skill levels of the mothers has not been found to be expressive (p>0.05). Recommendations have been established in the direction of the results obtained from the research. 2004, 129 pages Key Words: Preschool education, self-esteem, empathy, empathetic communication, empathetic skill.