Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Altın kurumları, enstrümanları Türkiye uygulaması ve muhasebesi

Gold-institutions, instruments, application in Turkey and accountancy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 117568 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yeniden üretime konu olabilme özelliğine karşın, arz miktarı sınırlı olan altından ekonomik açıdan maksimum faydanın sağlanabilmesi için, atıl haldeki stokların ekonomik ve mali sisteme kazandırılmasına ve bunu gerçekleştirecek yapılara gereksinim duyulmaktadır. Uzun yıllardır, altın işleme açısından dünyada ilk 5, halkın elindeki altın stoku açısından ise, ilk 10 ülke arasında olan ülkemizde de, halkın altına yönelik geleneksel eğilimlerinin etkisiyle, "yastık altı" olarak nitelendirilen ve ekonomik süreçlerin dışında tutulan 6000 ton civarında atıl bir stok mevcuttur. Altın ithalatının önümüzdeki yıllarda yaklaşık 150-160 ton arasında olacağı ve ithalatın önemli bir bölümünün kuyumculuk sektöründe kullanılacağı tahmin edilmektedir» Söz konusu potansiyelin değerlendirilebilmesi için, 90'k yıllarda altın piyasalarının kurumsallaştırılması hedeflenmiş, bu bağlamda bir yandan İstanbul Altın Borsası ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin kuruluşu gerçekleştirilirken, diğer yandan da yasal düzenlemeler yapılarak altın bankacılığı ve altına dayalı finansal enstrümanlarla, altın piyasasının işlerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda, kurumsallaşma sürecindeki altın piyasasının sektörel kurumları; Altın Borsası ve Altın Rafinerisi ile Altın Bankacılığı ve Altına Dayalı Finansal Enstrümanlar irdelenerek, bunların Türkiye Ekonomisi içindeki yeri ve uygulanabilirliği konuları ele alınmıştır. Sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkemizde halkın elinde varolduğu bilinen büyük altın stokunun ekonomiye kaynak olarak aktarılabilmesi ve kuyumculuk sektöründen beklenen istihdam ve ihracattan elde edilecek döviz girdisi şeklindeki faydanın elde edilebilmesi için, birbirlerini besleyen, geliştiren Altın Borsası, Rafinerisi ve Bankacılığının ayrılmaz bir bütünün yapı taşları olarak ele alınması ve paralel bir gelişme göstermesi sağlanmalıdır. Sonuç olarak; ülkemizde Altın Borsası kurulmuş ve Altın Rafinerisi faaliyete geçmiş ise de, Altın Bankacılığı konusunda, altının mevduat olarak toplanması, kredi olarak verilmesi ve altına dayak finansal enstrümanların geliştirilmesi gibi konularda Bankalarımız tarafından daha aktif bir fonksiyon üstlenilmesi, bu bağlamda altın bankacılığının bankacılık sektörü içinde ayrı bir uzmanlaşma bölümü olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Summary:

ABSTRACT In order to obtain maximum economic utility from the gold, which has limited supply but it can be reproduced; it is required that idle stocks must be transferred into the economic and financial system and it is needed to establish new institutions for this aim. For years, Turkey is within the top five among gold-processing countries and within the top 10 among nations having gold stock in the hand. Due to traditional public tendency on gold, we have about 6,000 tons of idle gold stock that can be defined as "under pillow" and out of economic process. It is expected that we are going to import about 150-160 tons of gold annually for next years and major part of which will be used in jewellery sector. It has been aimed to institutionalize gold markets in nineties to evaluate great gold potential; therefore Istanbul Gold Exchange and Istanbul Gold Refinery were founded. On the other hand development of the gold market could be ensured with gold banking and gold dependent financial instruments by making legal arrangements. In this study, it is examined the followings; gold market institutions during the instutionalizing period which are gold exchange, gold refinery, gold banking and gold dependent financial instruments, role of these institutions in Turkish economy and feasibility of applications. It is certain that capital savings is inadequate in our country. Therefore, Gold Exchange, Gold Refinery and Gold Banking, which are interrelated with each other, must be taken as unique structure. Besides, they must be developed mutually. If the development is succeeded there will be some positive outcomes: first one is transferring of large gold stock into the economy, second one is employment opportunity in jewellery industry and the final one is expected foreign currency income from the gold export. Consequently, despite the fact that gold exchange and gold refinery founded in Turkey, our banks must undertake effective measurements about gold banking, gold as deposit, gold as credit and gold dependent other financial instruments. This means that gold banking must be developed as unique specializing field in banking sector.