Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'nın (İbradi-Akseki/Antalya) flora ve vejetasyonu

Flora and vegetation of Altınbeşik Cavern National Park (İbradi-Akseki/Antalya)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169890 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ALTINBEŞİK MAĞARASI MİLLİ PARKI'NIN (İBRADI-AKSEKİ/ANTALYA) FLORA VE VEJETASYONU İlker ÇINBILGEL Yüksek Lisans Tezi, Bryoloji Ana Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEOĞLU Nisan 2005, 237 sayfa Bu çalışmada, Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'nın (Antalya) florası ve vejetasyonu ortaya konmuştur. Araştırma alanından Haziran 2002-Eylül 2004 tarihleri arasında 1481 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucu 83 familyaya ait 329 cins, 562 tür ve toplam 578 takson tespit edilmiştir. 10 takson C3 karesi için yenidir. Teşhisi yapılan bitki örneklerinden 9 takson Pteridophyta, 569 takson ise Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta divizyosuna ait taksonların 6'sı Gymnospermae, 563 'ü ise Angiospermae subdivizyosuna aittir. Angiospermae alt bölümünden 480 takson Magnoliopsida, 83 takson ise Liliopsida sınıfına aittir. Alandaki toplam taksonların 248'i (%42.91) Akdeniz elementi, 28'i (%4.84) İran-Turan elementi, 19'u (%3.29) Avrupa- Sibirya elementi ve 283?ü (%48.96) çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen türlerdir. Araştırma alanında takson sayısı bakımından en büyük familya Asteraceae (64 takson), en büyük cins ise Trifolium (15 takson) cinsidir. Araştırma alanında 67 (%11.59) endemik takson bulunmuştur. Araştırma alanının vejetasyonu Braun-Blanquet metoduna göre çalışılmıştır. Örnek parsellerden elde edilen verilere göre, araştırma alanında tespit edilen 9 farklı kommunite aşağıda verilmiştir: 1. Crataegus monogyna-Pinus brutia kommunitesi, 2. Tordylium ketenoglui-Juniperus excelsa kommunitesi, 3. Pistacia terebinthus-Quercus coccifera kommunitesi, İİ4. Phillyrea latifolia-Arbutus andrachne kommunitesi, 5. Nerium oleander-Platanus orientalis kommunitesi, 6. Onosma frutescens Temel kommunitesi, 7. Arabis davisii-AIkanna oreodoxa kommunitesi, 8. Bupleurum erubescens-Pelargonium endlicherianum kommunitesi, 9. Geranium lucidum-Ricotia sinuata kommunitesi. Bunlardan Tordylium ketenoglui-Juniperus excelsa kommunitesi, araştırma alanında en geniş sahayı kaplamaktadır. ANAHTAR KELİMELER : Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, Flora, Vejetasyon, Antalya. JÜRİ : Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEOĞLU Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK İİİ

Summary:

ABSTRACT FLORA AND VEGETATION OF ALTINBESIK CAVERN NATIONAL PARK (IBRADI-AKSEKI/ANTALYA) İlker ÇÎNBİLGEL M. Sc. in Biology Adviser: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEO?LU April, 2005, 237 pages In this study, the flora and vegetation of Altınbeşik Cavern National Park were displayed. 1481 plant samples were collected as regards the study between June 2002 and September 2004. As a result of the evaluation of the plant samples collected, 329 genera, 562 species and 578 taxa belonging to 83 different families were identified. 10 taxa are new for the C3 square. Out of the plant samples diagnosed 9 taxa belong to Pteridophyta and 569 taxa belong to Spermatophyta division. 6 Gymnospermae and 563 Angiospermae, which belong to the Spermatophyta division, belong to the subdivision of Angiospermae. From the subdivision of Angiospermae, 480 taxa belong to Magnoliopsida and 83 taxa belong to Liliopsida classes. 248 (42.91%) of the total taxa in the field are Mediterranean elements, 28 (4.84%) Irano-Turanian elements, 19 (3.29%) are European-Siberian elements and 283 (48.96%) are multi-regional or are taxa whose phytogeographical regions are unknown. The largest family in the research area is Asteraceae (64 taxa) and the largest genus is Trifolium (15 taxa) in terms of the number of taxa. Besides, in the area of study 67 (1 1.59%) endemic taxa were found. The vegetation of the research area was studies in accordance with the Braun- Blanquet method. According to the data obtained from sample parcels, 9 different kinds of communities diagnosed in the research field are presented below: 1. Crataegus monogyna-Pinus brutia community, 2. Tordylium ketenoglui-Juniperus excelsa community, 3. Pistacia terebinthus-Quercus coccifera community, 4. Phillyrea latifolia-Arbutus andrachne community, 5. Nerium oleander-Platanus orientalis community, iv6. Onosma frutescens base community, 7. Arabis davisii-AIkanna oreodoxa community, 8. Bupleurum erubescens-Pelargonium endlicherianum community, 9. Geranium lucidum-Ricotia sinuata community. Tordylium ketenoglui-Juniperus excelsa community is cover the largest field in the research area. KEY WORDS : Altınbeşik Cavern National Park, Flora, Vegetation, Antalya. COMMITTEE : Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEO?LU Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK