Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Altmış yaş ve üzeri hastalarda demir eksikliği anemisi etyolojisinin araştırılması ve sıklığının saptanması

Investigation of etiology and incidence of iron deficiency anemia in patients older than 60

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 224432 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Dünyada en sık görülen anemi nedeni demir eksikliğidir. Bu çalışmada 60 yaş ve üzeri hastalarda demir eksikliği anemisinin sıklığını ve altta yatan nedenleri araştırdık.Materyal ve Metod: Bu amaçla Ocak 2000-Mayıs 2006 tarihleri arasında genel dahiliye ve geriatri polikliniklerine başvurup veya genel dahiliye ile geriatri servislerinde yatmış demir eksikliği anemisi tanısı konulmuş olan 60 yaş ve üzeri hastalarda tam kan sayımı yanısıra ilgili biyokimyasal değerleri ve ileri tetkik yöntemleri sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirdik. Çalışmaya 269'u erkek, 445'i kadın olmak üzere toplam 714 hasta dahil edildi. Hastaların ek hastalıklarının demir eksikliği anemisi ile birlikteliği istatistiksel olarak incelendi.Bulgular: Hastaların 290'ında demir eksikliği anemisini açıklayacak etyolojik neden bulundu. Hastaneye başvuru sırasında en çok ileri sürülen şikayetler halsizlik, yorgunluk ve güçsüzlüktü. Başlangıçta hiç şikayeti olmayıp tesadüfen tanı konulan hastaların sayısı 261'di. Etyolojik nedenler sıralandığında ilk sırada hemoroid yer almakta, ardından gastrit/duodenit, divertikül, polipler, gastrektomi skarından sızma, peptik ülser ve maligniteler gelmekteydi.Sonuçlar: Demir eksikliğine neden olabilecek bir patoloji tespit edilebilen 290 hastanın (%40.6) 265'ine üst ve alt endoskopiler ile tanı konulmuş, geri kalan 25 hastada ise sonuca çeşitli görüntüleme yöntemleri (radyo-opak görüntüleme, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme) ile ulaşılmıştır. Tanı konulan hastaların 144'ünde (%49.7) neden alt gastrointestinal kaynaklı, 146'sında (%50.3) ise üst gastrointestinal kaynaklıdır. Bu hastaların bazılarında hem alt ve hem de üst gastrointestinal kaynaklı nedenler saptanmıştır. Bizim çalışmamızda sonuçlar yapılan diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile benzerdi.Tartışma: Bizim çalışmamızın en önemli sonucu Demir eksikliği anemisi olan yaşlı populasyonda üst ve alt endoskopik tetkiklerin paha etkinliği konusunda daha fazla retrospektif çalışma yapılması gerekmektedir.

Summary:

İntroduction and Object: Iron deficiency is the most frequent reason of anemia in the world. In this study we searched about the frequency and the reasons of iron deficiency anemia in patients older than 60 years of age.Material and Methods: With this objects, we retrospectively evaluated the results of hemogram and biochemical analysis and advanced examinations of the general medicine and geriatry clinics? in and outpatients older than 60 years old age with iron deficiency anemia between 2000 January and 2006 May. This study includes totally 714 patients with 269 males and 445 females. The relation between other diseaeses of the patients and the iron deficiency anemia were investigated statistically.Findings: Etiological reasons for iron deficiency anemia were found in 290 patients. At the time of appling to hospital most frequent complaints were weakness, fatigue and inability. At the beginning 261 patients had no complaints and took iron deficiency anemia diagnosis by chance. In etiological causes at the first site there was heamorrhoid and then gastiritis/ duodenitis, diverticules, polips, leakage from gastrectomy scar, peptic ulcer and malignencies were found.Results: A pathology could be caused to iron deficiency anemia was found in 290 (40.6%) patients. For 265 of them the disease were diagnosed with up and down endoscopic searches and for other 25 some screening methods(radio opaque screening, ultrasonography, CT and MRI) were used. The cause was related with inferior gastrointestinal levels in 144 (49.7%) of patients that had diagnosis and in 146 (50.3%) of them superior gastrointestinal levels were responsible. In some of these patients both inferior and superior gastrointestinal causes were evaluated. Our results have similarity with other study?s results.Discussions: Our study?s most important result is `In iron deficiency anemic old population, more retrospective studies about the cost effectivity of both superior and inferior gastrointestinal endoscopic examinations are necessary?.