Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Altmışbeş yaş ve üzerindeki hastalarda helikobakter pilori tanısında üre nefes testi ve hızlı üreaz testinin biyopsi ile karşılaştırılması

Comparison of urea breath test and rapid urease test in diagnosis of helicobacter pylori over 65 years old patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 230453 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Helikobakter pilori gastrik epitel hücrelerinde kolonize olan, gram negatif spiral birbakteridir. Helikobakter pilori bilinen en yaygın kronik enfeksiyon etkenidir.Dünyanın %50'si Hp ile enfekte olarak düsünülmektedir. Helikobakter pilori ileenfekte olma oranı yasla birlikte artmaktadır. Bu nedenle Hp'nin tanısı günümüzdeönemini korumaktadır. Bu çalısmada Hp tanısında uygulanan invaziv yöntemleri zortolere edebilecek geriatrik hastalarda invaziv yöntemler olan histopatoloji, hızlı üreaztesti ile invaziv olmayan bir yöntem olan üre nefes testinin tanıdaki duyarlılık veözgüllüklerinin karsılastırılması amaçlanmıstır.Çalısmaya Ekim 2007 ?Mayıs 2008 tarihleri arasında endoskopi planlanan 65 yas veüstü 100 hasta alındı. Hastaların hepsine endoskopi ve C14-ÜNT yapılmıstır.Endoskopide histopatolojik tanı ve hızlı üreaz testi için en az dört adet biyopsi örneğialınmıstır. Üre nefes testinin sonuçları altın standart olan histopatoloji ile duyarlılıkve özgüllüğünü karsılastırdık.Histopatolojik olarak 35(%35) hastada Hp pozitif saptanmıstır. Helikobakter pilorienfeksiyonu saptanan hastaların 19 (%54.3)'u kadın, 16 (%45.7)'sı erkekti (p>0.05).Üre nefes testinde duyarlılık %85.7, özgüllük ise %84,6'dı. Histopatoloji ile ürenefes testi arasında istatiksel açıdan anlamlı uyum saptandı (p<0.001). Üre nefestestinde duyarlılık ve özgüllüğünün diğer yapılan çalısmalara göre düsük saptanması%8 olarak bulunan süpheli olguların olması ile açıklanabilir.Sonuç olarak yaslı hastalarda artmıs malignite nedeni ile endoskopi mutlakayapılmalıdır. Hp enfeksiyonu saptanan yaslı hastalarda eradikasyon tedavisisonrasında tedavinin etkinliğini kontrol etmek için invasiv testin yerine noninvazivbir yöntem olan ÜNT testi, uygulaması kolay, ucuz, yüksek duyarlılık ve özgüllüğesahip olması nedeni ile tercih edilebilir.Anahtar Sözcükler: Helikobakter pilori, üre nefes testi, histopatoloji, hızlı üreaztesti, yaslı hasta

Summary:

Helicobacter pylori is a gram negative spiral bacterium which colonises in the gastricepitellium cells. Helicobacter pylori is the most common chronic infection agent. It?sthought that 50 percent of the world?s population are infected by Hp. Because of thisthe diagnosis of Hp is still important. In this study we aim to compare the sensitivityand specifity of ürea breath test with invasive tests like hystopathology and rapidurease test in the diagnosis of Hp in the elderly who can not tolerate endoscopy.Between October 2007 to May 2008, 100 patients that are over 65 years old andplanned endoscopy are taken into the study. Gastric endoscopy and C14 ürea breathtest have been performed to all subjects. At least 4 biopsy specimens are taken fromthe gastric epithelium during the endoscopy. We compared the sensivity andspecifity of urea breath test with the gold standart biopsy results.Hystopatologically, 35% of the patients were Hp positive. When we look at the Hppositive subjects, 19 (54.3%) were female and 16 (45.7%) were male (p>0.05). Whenwe correlate with gold standart biopsy results sensitivity and specifisity of ureabreath test were 85.7% and 84.6% respectively. We found a significant accordancebetween hystopathology and ürea breath test results (p<0.001).As a result, because of the increased incidence of malignity, endoscopy must beperformed in the elderly. Because of it?s high sensivity and spesivity, ürea breath testwhich is a cheap and easily performed test, can be used to detect the Hp in theelderly after the eradication therapy instead of invasive tests.Key words: Helicobacter pylori, urea breath test, hystopathology, rapid urease test,elderly patient