Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı

Altyapı bilgi sistemlerinde mobil CBS uygulamaları? İSKİ altyapı bilgi sistemi (İSKABİS) örneği

Mobile GIS applications in infratructure information system- case study: Mobile ISKI infrastructure information system

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251516 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Cografi Bilgi Sistemlerinin (CBS) her geçen gün artan kullanım alanları ile güncel vedogru verinin önemi artmıs ve bu taleple birlikte çesitli yeni teknolojik uygulamalarve hızlı veri toplama yöntemleri ortaya çıkmıstır. Bu kapsamda, Mobil Cografi BilgiSistemi (MCBS) kavramı son yıllarda artan bir ilgi ve taleple gündeme gelmistir.MCBS, arazi ve büroda yapılan çalısmaların bir arada yürütülebilecegi bir ortamsunarak verimliligin artmasına, maliyetlerin azalmasına ve projelerin tamamlanmasürelerinin en aza indirilmesine olanak saglamaktadır.Bu çalısmada, MCBS'nin cografi referanslı verinin kullanımında ve toplanmasındasagladıgı olanaklar irdelenmistir. MCBS'nin temel nitelikleri belirlenerekuygulamalar için gerekli olan yazılım ve donanım alternatifleri arastırılmıstır. GPSile saglanan bütünlesik yapıyla konumsal verilerin gerçek zamanlı olarak eldeedilmesi hedeflenmistir. Bu kapsamda İstanbul il sınırları içinde içme suyu, atık suyagmursuyu,altyapı ve üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildigi,muhtelif ag analizleri ile modelleme çalısmalarının yapılabildigi bir bilgi sistemi olanİSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS)'in Mobil bir CBS uygulamasıyladesteklenmesi ile ilgili bir dizi çalısma yapılmıstır. Mobil sistem, GPS alıcısı, sayısalfotograf makinesi ve kablosuz iletisim olanaklarına sahip bir cep bilgisayarı ileİSKABİS'in küçük bir kısmının Mobil hale getirilmesiyle olusturulan pilot biruygulamanın kullanılabilecegi bir CBS yazılımından olusmaktadır. Olusturulacakolan sistem sayesinde seçilen bir pilot bölgede yeni veri toplama ile mevcutlarıngüncellenmesi/dogrulanması gibi bazı çalısmaların yapılabilirligi ve klasikyaklasımlara göre verimliligi analiz edilmistir. Bu sistem sayesinde mevcut biraltyapı CBS uygulamasının, mobil bir platformda da sahada gerçek zamanlı olarakoldukça etkin bir sekilde farklı amaçları gerçeklestirmek üzere farklı kullanıcıprofilleri tarafından kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmıstır.Anahtar Sözcükler: CBS, Mobil (Tasınabilir) CBS (MCBS), İSKABİS, Mobil-İSKABİS (M-İSKABİS), GPS

Summary:

The increased use of GIS creates insatiable demand for up-to-date and correctinformation, technological developments combine this demand has result some newapplications and data collection methods. In the early 2000?s, increasing userdemands combined with technological developments have brought the concept ofMobile Geographic Information System (MGIS) on the agenda. MGIS make itpossible to improve efficiency, reduce costs and minimize completion time ofprojects by offering an integrated environment for field and office works.In this paper, it is examined the MGIS possibilities in the using and acquisition ofgeo-referenced data. Basics of MGIS are determined and capacity of software andhardware needed for applications are investigated. It is aimed to collect/update/verifythe spatial/non-spatial data by setting an integrated structure with GPS. ISKABISrefers to ISKI Infrastructure Information System. It is a GIS application project,which subjects ISKI managerial, operational, engineering public works throughassembling, storing and displaying geographically referenced information. In thisstudy, information related with the ?ISKABIS Mobile Geographic System? that isdeveloped to update and add new data to the system and carry out new real-time GISapplications in the field by the end users is given. This mobile system consists of anintegrated GPS receiver, a digital camera, a GIS software that can be used by asample application includes a little part of ISKABIS adopted to mobile and a pocketPC which has ability for wireless communication. The processes of collecting dataand updating/verifying existing data in GIS application and the system?s productivityopposite to classical approaches will be realized by means of this system. Existinginfrastructure GIS system can also be used efficiently to realize various aims with amobile unit in real time by various user profiles by means of this system.Keywords: GIS, MOBILE GIS(MGIS), ISKABIS, MOBILE-ISKABIS (MISKABIS),GPS