Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı

Altyapı dağıtım şebeke sistemlerinde karşılaşılan topolojik hataların düzeltilmesi

Correction of topological errors of utility network system

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 517163 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde altyapı dağıtım kurumlarının, fiziksel varlıklarını yönetebilmek ve tüketicilere daha iyi bir hizmet sunabilmeleri için akıllı şebeke sistemi (Smart Grid) kavramını uygulaması, sistemlerini bu konsepte göre güncellemeleri gerekir. Şebekelerinin akıllılandırılması konusunda, kurumun ilk entegre olması gereken sistem Coğrafi Bilgi Sistemi'dir. Altyapı dağıtım kurumları, fiziksel varlıklarını kayıt altına alabilmek için, fiziksel varlıklarının verisini toplar. Toplanan bu veri kümesi Coğrafi Bilgi Sistemi platformunda depolanır. Mekansal verinin toplanmasının, maliyeti diğer sistemlere göre daha büyük maliyetler tutmaktadır. Ancak buna rağmen toplanan veri, kullanılan sistem için uygun olmayabilmektedir. Saha çalışmasından toplanan verinin içeri alınmasında ya da coğrafi bilgi sistemi platformunda çizilen nesnelerde hatalar oluşmaktadır. Bu durumda yanlış oluşturulmuş, ihtiyacı karşılamayan bir mekânsal veri kümesi ortaya çıkmaktadır. Doğruluğundan şüphe edilen verinin kullanımı mümkün değildir. Bu durumda daha önceden kullanılan sistem, artık kullanılmamaya başlanır. Sahadan gelen veriler artık hatalı olarak görülen sisteme entegre edilmez. Bu tez çalışmasında altyapı dağıtım hizmeti veren kurumların mekansal veri ile ilgili yaşadıkları sorunlar incelendi, altyapı dağıtım hizmeti veren kurumların CBS'de tutmuş olduğu ağ şebeke verileri analiz edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda veri kalitesinin yükselmesini sağlayan topolojik çözümler sunuldu. Bu sayede şebeke ağ topolojisi iyileştirilerek, şebeke ilişkilerinin CBS ortamında düzeltilmesi sağlandı. Altyapı dağıtım kurumlarının fiziksel varlıkları, CBS sisteminde büyük ve karmaşık bir veri kümesi olarak yer tutmaktadır. Bu kadar büyük bir verinin CBS birimi tarafından kontrolü, düzeltilmesi ve raporlanması büyük vakit almaktadır. Ayrıca bu tarz hatalar dikkat edilmedikçe; ileride kurumların karşısına tekrar çıkabilmektedir. Tez çalışması sürecinde yapılan geliştirmeler sayesinde, CBS ağ topolojisinin düzeltilmesi işlemi otomatize eden algoritmalar oluşturuldu, çözümlere yer verildi. Tez çalışmasında topolojik hatalar düzeltilerek, şebeke ağınının düzeltilmesi sağlandı.

Summary:

Nowadays, utility companies need to apply the Smart Grid concept to manage their physical assets and provide a better service to the consumers and update their systems according to this concept. The first system that the institution needs to integrate with is the Geographical Information System (GIS). Infrastructure distribution agencies collect the data of physical assets in order to record their physical assets. This collected dataset is stored in the Geographic Information System platform.The cost of collecting spatial data is much higher than the costs of other systems. However, the collected data may not be suitable for the system used. Faults can be occurred when importing data from fieldwork or objects drawn on the geographic information system platform. In this case, a misplaced, inexhaustible spatial data set emerges. It is not possible to use the verifiable data. In this case, the previously used system is no longer used. Collected data from the fieldwork is no longer integrated into the system that is seen as faulty. In this thesis study, the problems that utility companies have related to spatial data have been examined and network data that the utility companies have been kept in GIS have been analyzed. And topological solutions were presented to increase the quality of the data after researches. In this way, the topology of the network was improved and the network relations were corrected in the GIS environment. The physical assets of utility companies are are stored in a large and complex set of data in the GIS system. It takes large amount of time to check, correct and report such large data by the GIS team. Moreover, these kinds of mistakes can come out again in the future against. Thanks to the improvements made in the thesis work, algorithms that automate the correction process of the GIS network topology. Analysis were created and the solutions were created. By correcting the topological errors in the thesis study; infrastructure network correction is created.