Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alum çamurlarının yoğunlaştırılmasında ve susuzlaştırılmasında kimyasal şartlandırmanın etkisi

Effect of chemical conditioning for dewatering and thicking of alum sludge

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 126735 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Arıtma sonrası oluşan çamurların bertaraf edilmesi gerekir. Bu uzaklaştırma işleminin sağlıklı ve en ekonomik şartlarla gerçekleştirilmesi için çamurun mümkün olduğunca kuru olması gerekir. Çamur susuzlaştırma, çamur yönetiminin en pahalı ve en az anlaşılan bileşenidir. Atık çamurlar içerisinde alum çamurları en zor susuzlaştırılanları olarak tanınır ve mekanik yollarla susuzlaştırılmasında kimyasal şartlandırıcılar kullanılır. Alum çamurlarının şartlandırılmasında kullanılan kimyasal maddeler kireç, demir (İÜ) klorür gibi inorganik maddeler yada polielektrolitler gibi organik maddelerdir. Son yıllarda, polielektrolitler çamur şartlandırmada en çok tercih edilen kimyasallar olmuştur. PoHelektrolMerle şartlandırmada iki mekanizma hakimdir; yük nötralizasyonu ve partiküller arası köprülenmedir. Çamur susuzlaştırma maliyetinin önemli bir kısmını kimyasal madde masrafları oluşturur. Bu nedenle şartlandırma için en uygun kimyasal madde ve dozun tespit edilmesi büyük önem taşır. En uygun doz araştırılırken çamur susuzlaşabilirliğinin test edilmesinde bir çok yöntem kullanılır. Bunlar arasında Kapiler Emme Süresi, Özgül Direnç testleri uzun zamandır kullanılan ve kabul görmüş testler arasındadır. Bu çalışmada İSKİ Kağıthane İçme suyu Arıtma Tesisi durultucularından alman alum çamurunun çökelme özellikleri ve farklı kimyasal şartlandırıcılarla susuzlaştırma özellikleri incelenmiştir. Deneyler sonucunda optimum susuzlaştırma verimini ve dozunu veren şartlandırıcı bulunmaya çalışılmıştır. Verim ve doz tahmininde KES, özgül Direnç ve Zeta Potansiyeli değerlerine bakılmıştır. Yapılan bu denemeler sonucu optimum sonucu veren polielektroitin Orta anyonik polielektrolit (0.6 mgPE/grAKM için KES 23.53 )olduğu bulunmuştur. İçme suyu durultucu dip savağından alınan alum çamuru numunesi farklı konsantrasyonlara ayrılarak, anyonik polielektrolitle şartlandırılmıştır. Şartlandırılan çamurların çökelme hızları değerlendirilerek katı madde akısı - konsantrasyon eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler çamur yoğunlaştırıcıların boyutlandırılmasında kullanılabilir. IX

Summary:

SUMMARY After treatment, the remaining sludge should be disposed. In order to dispose the sludge safely and economically, it should contain the least amount of water. Sludge dewatering İs the most expensive and the least understood part of wastewater treatment Among waste water sludges, alum sludge have long been recognised as difficult to dewater and are often conditioned with chemical conditioner to dewatering with mechenical treatment. The chemical substances used in alum sludge conditioning are inorganic compounds as Iron(III)chloride and organic compounds as polyelectrolytes. In recent years, polyelectrolytes have been preferred as a main chemical substance in sludge conditioning. There are two main mechanism of polyelectrolytes in sludge dewatering. First is charge neutralization and second is formation of interparticular bridging. The critical part of sludge dewatering with polymer conditioning is detenmining the amount of polymer because overdosing increases the cost and decreases dewatering. Testing of conditioning with different substances for best dewatering quality is carried out by many methods. Among these methods Capillary Suction Time and Specific Resistance to Filtration methods are accepted and used largely. The aim of this study is finding most suitable polymer product, optimum dose of polymer and conditioning method for alum sludge derived from the ÎSKİ Potable Water Treatment After experiments the optimum dewatering yields and optimum dose of suitable chemical are tried to be determined. Percent yield and dose estimations are based on CST, SRF and zeta potential yields. The experiments show that medium anionic polyelectrolytes ( for 0.6 mgPE/grSS CST 23.53 sec. ) are the most suitable conditioner for conditioning of alum sludge. Alum sludge samples derived from clarifier was separated into different concentrations part and it was conditioned with anionic polyelectrolyte. The rates of precipitated sludge conditioned with polyelectrolyte are evaluated, as a result sludge flux versus concentration lines are obtained. These lines can be used for construction of sludge thickener.