Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alümina esaslı düşük çimentolu kendi kendine akabilen dökülebilir refrakterlerin incelenmesi

The investigation of alumina based low-cement self flowing castables

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151274 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALUMINA ESASLI DÜŞÜK ÇİMENTOLU KENDİ KENDİNE AKABİLEN »ÖK&LEBİLİR REFRÂKTEMLEKİN İNCELENMESİ ÖZET Son 30 yıldır demir çelik endüstrisinde görülen teknolojik gelişmeler sonucu kullanılan refrakter sektörü de değişim göstermiştir. Son senelere kadar tuğla refrakter kullanımının yaygın olmasına karşın birçok avantajı nedeniyle dökülebilir refrakterler tuğla refrakterlerin yerini almaya başlamıştır. Özellikle dökülebilir refrakter sınıfına giren ve mekanik etki uygulanmaksızın kendi kendine akabilen dökülebilir refrakter kullanımı endüstride önem kazanmaktadır. Bu çalışmada ilk planda, kendi kendine akabilen dökülebilir refrakterlerde tane boyut dağılımının etkisi incelenmiştir. Bu bölümde Andreassen denklemindeki tane boyut dağılım modülüne (n) 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 ve 0.25 değerleri verilerek tane boyut dağılımının, tabular alumina esaslı kendi kendine akabilen dökülebilir refrakter malzemelerde akış, yığın yoğunluğu ve porozite özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bunun yanında değişik pişirme sıcaklıklarının refrakterlerin özelliklerine etkileri incelenmiştir. Daha sonra, kahverengi korund, beyaz korund ve kalsine boksit kendi kendine akabilen dökülebilir refrakterlerde alümina hammaddesi olarak denenmiştir ve kendi kendine akabilen dökülebilir refrakter malzemelerde bu hammaddelerin uygun olup olamayacağı belirlenmiştir. Bu temel alümina hammaddelerin yanında malzemenin reolojik ve fiziksel özelliklerini geliştirmek amacıyla ilave edilen kalsine alumina (%6~ 15 arası), mikrosilika (%3-12 arası), ve sitrik asit (%0,02-0,08 arası) refrakter malzemeye değişik oranlarda ilave edilip malzemedeki etkileri incelenmiştir. Deneyler sonucunda tane boyut dağılım modulu 0,23 olduğu zaman en yüksek akış değeri 238 mm olarak elde edilmiştir. Bunun yanında tabular alumina, kahverengi korund ve beyaz korundun kendi kendine akabilen dökülebilir refrakterlerde kullanılabileceği tesbit edilmiştir. Kalsine boksit ise refrakter örümü sırasında mekanik etkiye ihtiyaç duyacaktır. Refrakter malzemelerde kalsine aluminanm reaktif aluminaya oranla akış özelliklerini geliştirmekte daha etkili olduğu belli olmuştur.. Kalsine alümina refrakter bileşiminde %6'dan %123ye kadar arttırıldığında, akış özelliğin geliştiği ancak %12'nin üstündeki kalsine aluminanm akışı fazla etkilemediği görülmüştür. Mikrosilika %3 ile %9 arasında kullamldığmda, mikrosilika oranının artmasının poroziteyi azalttığı fark edilmiştir. Malzemeye priz alma süresini geciktirmek için ilave edilen sitrik asit %0,02 ile %0,08 arasında ilave edildiğinde malzemenin priz alma süresini arttırdığı görülmüştür ancak bu deneyler sonucunda malzemeye ilave edilen su miktarının da malzemenin priz alma süresini etkilediği görülmüştür. vııı

Summary:

THE INVESTIGATION OF ALUMINA BASED LOW-CEMENT SELF- FLOWING CASTABLE REFRACTORIES SUMMARY In the last 30 years, development in iron and steel industry effected the refractory industry. In the previous years brick refractories were mostly used but in the last years castable refractories started to replace brick refractories because of having a lot of advantages. Especially self flowing castable refractories which don't need any mechanical effect to setle down, have important role in industry. In this thesis firstly, particle size distribution of low-cement alumina based self- flowing castables are invastigated. In this part, for "n" (particle size distrubition module) in Andreassen Equation, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 and 0.25 were taken by this, the effects of particle size distribution on tabular alumina based self-flowing castables are determined. The measured properties on this part are; flow distance, bulk density, porousity and cold crashing strenght changed by firing temperature. In the following experiments, alternative alumina types are used except tabular alumina. These alumina types are brown fused alumina, white fused alumina and calcine bauxite. Their appropriateness are discussed. Addition to these experiments, some components of self flowing castables which are used for improving the reological and physical properties are examined. These components are microsilica (used 3% to 12% in refractory) and calcine alumina (used 6% to 15% in refractory). At the last effects of the retarder are examined. Citric asit (used 0,02% to 008 in refractory) was chosen as the retarder which delays the hidration of refractory. Consequently when the "n" value was 0,23, the best flow (238 mm) had seen. In addition to this brown fused alumina and white fused alumina can be used as alternative alumina refractory for tabular alumina. But calcine bauxite needs vibration for settle down. In the experiments properties of self flowing castables are improved when calcine alumina, reactive alumina and microsilica was used. But their excess usage effected them badly. Citric acid delayed hydration of refractory and it is understood that water is also effective in hydration time. IX