Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Alüminotermik kaynağında kaynak parametrelerinin dikiş özelliklerine etkisi

Effects of parameters on weld quality in aluminothermic welding

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151545 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ALÜMİNOTERMİK KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN DİKİŞ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Alüminoteraıik kaynağı, birbirine kaynak yapılacak iki parçanın, termit adı verilen karışım yardımıyla elde edilen metal eriyiğinin, birleştirilecek parçalar arasındaki boşluğa dökülmesi ve katılaştınlması yoluyla birleştirilmesi prensibine dayanır.Alüminotermik kaynak, özellikle demir yollarında kullanılan rayların birleştirilmesinde başarılı sonuçlar veren yüksek verimli bir kaynak yöntemidir. Alüminotermik kaynakta kaynak kalitesini etkileyen iki temel parametreden, birincisi ray uçları arasındaki kaynak boşluğu, diğeri ise ray uçlarına uygulanan ön ısıtma miktandır.Bu çalışmada amaçlandığı üzere alüminotermik kaynağında kaynak parametrelerinin değiştirilmesi ile kaynak bölgesinin sertlik, mikroyapı ve kimyasal bileşim gibi özelliklerinde meydana gelen değişimlerin kaynak kalitesine etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.Bu amaca yönelik olarak alüminotermik kaynağında iki temel parametre olan kaynak boşluğu ve ön tavlama sıcaklığı birbirleri ile kombinasyon oluşturacak şekilde değiştirilerek bu çalışmanın ilk adımı olan kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaynak işlemlerinde ray malzemesi olarak Uluslararası Demiryolları Birliği yönetmeliğine uygun olarak A900 kalitesinde ve Alman S49 profil standardında raylar kullanılmıştır. Yapılan kaynaklardan alman numunelerin, sertlik değerleri ölçülmüş, kimyasal ve metalografik analize tabi tutularak elde edilen sonuçlar incelenmiştir.

Summary:

ABSTRACT EFFECTS OF PARAMETERS ON WELD QUALITY IN ALUMINOTHERMIC WELDING Aluminothermic welding process relies on the principle that melting metal in a reaction with the help of a mixture, named thermit and casting melted metal into the welding gap between pieces which would be welded each other. Aluminothermic welding is a high productive process which gives perfect results especially in railway welding.There are two main parameters, that effect weld quality in aluminothermic welding. Firstly, welding gap between rail ends and secondly, preheating amount, applied on the rail ends. In this study we observed effects of changes in hardness, microstructure and chemical composition on the weld quality due to the changing welding parameters in aluminothermic welding as required. According to this target different ratios of two main parameters in aluminothermic welding, welding gap and preheating temperature, combined with each other and have been applied on welds as the first step of this study. According to International Railways Association's draft A900 qualitative, German S49 profile type rails has been used as rail material. Species, taken from welds, conformed to hardness tests, spectrum and metalographyc analysis. Reports have examined closely as well. XI