Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Alüminyum-bakır-silisyum alaşımlarının sulu ortamlardaki korozyonuna lantanitlerin etkisi

The effect of lanthanids on the corrosion of aluminium-copper-silisyum alloys in aqueous solutions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170055 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ALÜMİNYUM - BAKIR-SÎLİSYUM ALAŞIMLARININ SULU ORTAMLARDAKİ KOROZYONUNA LANTANİTLERİN ETKİSİ Mehtap TOPAKTAŞ KONUŞ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof.Dr.A.Abbas AKSÜT Kromatlar, alüminyum alaşımlarına karşı korozyonu korumada en yaygın olarak kullanılan inhibitörlerdir. Bunlar oldukça zehirli ve çevreye zararlı maddelerdir. Bu nedenle, kromatların daha ekolojik bileşiklerle değiştirilmesi üzerine yoğun çalışma yapılmaktadır. Lantanitlerin zehir etkisinin düşük olmasından dolayı araştırmacılar korozyonu önlemede lantanitleri kullanmaya başlamışlardır. Son yıllardaki çalışmalar, lantanit bileşiklerinin, alaşımların korozyonunu engellenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, saf alüminyum, saf bakır ve dört adet alüminyum - bakır-silisyum alaşımının 1 N NaCI ortamında ki korozyonuna C0CI2, NiCb, LaCİ3 ve CeCİ3 ün etkisi araştırılmıştır. Saf alüminyum, saf bakır, alüminyum- bakır-silisyum alaşımlarının korozyon karakteristlikleri akım potansiyel eğrilerinden, korozyon hızlan ise Tafel ekstrapolasyonu (T.E.) ve lineer polarizasyon (L.P.) yöntemleriyle belirlenmiştir. 2005, 66 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Korozyon, alüminyum alaşımları, Co, Ni, La, Ce, inhibitor, inhibisyon etkinliği.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis Mehtap TOPAKTAŞ KONUŞ THE EFFECT OF LANTHANIDS ON THE CORROSION OF ALUMINIUM- COPPER-SILISYUM ALLOYS IN AQUEOUS SOLUTIONS Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry Supervisor: Prof.Dr.A.Abbas AKSÜT Chromates are the most common substances used as inhibitors in anticorrosive pretreatments of aluminium alloys. However, these compounds are higly toxic and produces serious enviromental hazards. Consequently, an intense research effort is being undertaken to replace chromates by more ecological compounds. As lanthanides have low toxicity, several authors have begun to use them in the corrosion protection. In recent years, studies have focused on usage of lanthanide compounds as a protectanct against corrosion of alloys. In this study, a pure copper and four Al-Cu-Si alloys corrosion in I N NaCl solution containing CoCh, NiCb, LaCU and CeCİ3 seperately were investigated. Pure aluminium, pure copper, Al-Cu-Si alloys corrosion characteristics by current-potential curves and corrosion rates by Tafel extrapolation and lineer polarization methots were determined. 2005, 66 paper KEY WORDS: Corrosion, aluminium alloys, Co, Ni, La, Ce, inhibitor, inhibition efficiency.