Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı

Alüminyum giydirme cephe sistem seçiminde uygulama öncesi süreç analizi

Analysis of aluminium curtain wall system selection during pre-construction phase

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223319 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alüminyum giydirme cephe sistemleri, tasarımcı, üretici ve mal sahibinin farklı tasarım,üretim, montaj, maliyet ve fonksiyonellik konularında artan talepleri doğrultusundagelişmektedir. Seçilen giydirme cephe sistemi binanın yapısal özelliklerine uygun olmalı,aynı zamanda kullanıcı, işveren ve tasarımcı taleplerine de cevap verebilmelidir.Giydirme cepheler kullanıcı konfor ihtiyaçlarını karşılamalı değişen dış etkenlereuyumlu olmalıdır. Binadan beklenen performans kriterlerinin sağlanması doğru cephesisteminin seçilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu noktada en önemli rol cephedanışmanlarına, giydirme cephe üreten ve uygulayan firmalara düşmektedir.Uygun sistem seçimi için ilk olarak giydirme cephe sistemleri tanınmalıdır. Tezdegiydirme cephe sistemleri farklı teknik ve görsel özellikler doğrultusundakarşılaştırılmış ve incelenmiştir. Daha sonra alüminyum cephe sistem seçiminde etkiliolan kriterler yer almıştır. Cephe seçim analiz aşamaları anlatılmış, fonksiyon etkiözellik tabloları oluşturulmuştur.Alüminyum giydirme cephe sistem seçim sürecinderoller arası ilişkiler incelenmiştir. Teklif hazırlama süreci uygun sistem seçiminintemelini oluşturmaktadır. Bu süreçte mimari proje ve yapı inceleme, cephemodülasyonu, statik değerler, sistemler ve detaylar, projelendirme, maliyet analizleri veteklif dosyası hazırlığına ait aşamalar anlatılmıştır. Amaç, giydirme cephe sistemlerinde,bina verileri doğrultusunda kaliteli, uygun ve doğru seçimi yapmaktır.Anahtar Kelimeler: Alüminyum giydirme cephe, Sistem seçimi, Süreç analizi

Summary:

Increase of demand for different new design, production, assemblage, cost efficiency,and functionality by designers, producers and consumers has been leading thedevelopment of aluminium curtain wall systems. Meeting the needs of consumer,employer, and designer goes hand in hand with compatibility of curtain wall system withbuilding itself. Curtain wall has to fulfil the needs of both consumers and producers aswell as be compatible with climatic conditions. The performance of the building willdepend on proper selection of systems, which is mostly dependent on the producers andimplementers of curtain wall systems.For proper selection of curtain wall system most important issue is the knowledge ofsystems. With this regard, this theses analysis the curtain wall systems according to theirtechnical performance and visual appearance and accordingly does the classification ofsystems. Subsequently, steps for selection of curtain wall systems are analyzed andtables of functionality, efficiency, and attributes have been drafted. The process ofinteraction between employer, designer, and consumer has been analyzed and illustratedthrough figures. Process of preparation of design is the most important phase for theselection of proper systems. Sequences of this phase as investigation of drawings andconstruction, modulation of curtain wall, static requirements, systems and details,projecting, and costs analysis have been explained. The aim is to make qualitative,informed and optimal selection of curtain wall systems as per building properties.Keywords: Aluminium curtain wall, System selection, Phase Analysis