Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Alusi'nin Ruhu'l-Meani adlı tefsirinde Kur'an kıssalarını yorumlama metodu Kasas suresi örneği

Tafsi̇r methodology of Alusi̇ i̇n the narrati̇on of the Qur'anthe case of surah al-Qasas

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391379 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Âlûsî'nin Rûhu'l-Ma'ânî tefsirinde Kasas Suresi örneğinde kıssa anlatımını ele aldığımız bu çalışmamız bir giriş ve üç ana bölümden teşekkül etmektedir. Giriş bölümünde çalışmanın konusu, önemi, muhtevası, literatür taraması, kaynakları ve yöntemi hakkında bilgiler verildi. Birinci bölümde, Âlûsî'nin hayatı hakkında yaşadığı dönem, ismi, nisbesi, lakabı, doğumu, tahsil hayatı, vazifeleri, vefatı ve eserleri hakkında bilgiler verildi. Bölümün sonunda kaleme aldığı eserlerin muhtevalarıyla ilgili kısa açıklamalar yapıldı. İkinci bölümde, Rûhu'l-Me'ânî tefsirinin tahlili yapıldı. Bu bağlamda eserin yazılış süreci, yazma nüshaları ve matbuatı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Âlûsî'nin tefsirde takip ettiği metotlar hakkında örneklerle açıklamalar yapıldı. Son olarak tefsirin kaynakları zikredildi. Üçüncü bölümde ise Âlûsî'nin bakış açısından Kasas Suresi özelinde Kur'an'da bir anlatım tarzı olarak kıssa anlatımı incelendi. Konuya Âlûsî'nin Kur'an-ı Kerim, Kitab-ı Mukaddes kıssaları ve israiliyatla ilgili genel görüşleri zikredilerek giriş yapıldı. Akabinde bu görüşlerin Kasas Suresi üzerinde uygulamalı örneklerini zikredildi. Anahtar Kelimeler: Şihabuddin Âlûsî, Tefsir, Rûhu'l-Ma'ânî, Kıssa.

Summary:

The thesis which is studied the tafsir Methodology of Alusi in the narration of the Qur'an within the case of Sura al-Qasas consist of thre chapters. In the introduction section, the importance of the subject, the content, review of the literature, sources of the thesis and the methodology of the study has been informed. In the first chapter, the life of Alusi, his bckground, his names, education, duties and his works has been given briefly. At the end of the chapter, a brief information about the content of his works has introduced. In the second chapter, his Tafsir book, Ruh al-Maani has been analysed. In this context, some information about its writing process, the manuscripts and its printings has been given. Additionally, the genera methodology of Alusi in this Tafsir work has been investigated with some examples. After that, the sources of the Tafsir have been mentioned. In the third chapter, the narrative style of the Qur'an has been studied within the perspectives of theory and practice in Alusi's approach. Having introduced Alusi's ideas about the Qur'an, bible and non-Islamic (mostly judaic) knowledge (i.e. Israiliyyat), the interpretation of Alusi to the surah al-Qasas has been practically investigated. Key Words: Shab al-Din Alusi, Tafsir, Ruh al-Maani, Narration.