Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Felsefesi Bilim Dalı

Alvin Plantinga'nın ontolojik kanıt savunması

Alvin Plantinga's defence of the ontological argument

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 274176 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tanrı'nın varlığı için çeşitli kanıtlar geliştirilmiştir. Bu kanıtlar, farklı yollardan oluşturulmuştur. Bazı kanıtlar, evrenin doğası ve varlığı gibi tecrübî gerçeklerin varlığından yararlanan a posteriori öncüllerle başlar. Ontolojik kanıt ise, Tanrı kavramının a priori bir analizine dayanır. Birçok önemli filozof, Aziz Anselm tarafından formüle edilmesinden beri ontolojik kanıtın çeşitli formları üzerine çalışmıştır. Ontolojik kanıta birçok etkili eleştiri yöneltilmesine rağmen, o hala önemini sürdürmektedir.Çağdaş felsefede, yeni bir formda ontolojik kanıtı savunan önemli düşünürlerden biri Alvin Plantinga'dır. Bunun için o, ilk olarak Anselm tarafından formüle edilen ontolojik kanıtı ve onun eleştirilerini ele alır. O, mümkün dünyalar semantiği ve çağdaş modal mantık çalışmaları temeline dayanarak Anselm tarafından ileri sürülen ontolojik kanıt versiyonunu yeniden formüle eder. Plantinga'nın ontolojik kanıt versiyonu `maksimum büyüklük' ve `maksimum mükemmellik' açısından Tanrı'ya referansta bulunur.Bu çalışma, Plantinga'nın ontolojik kanıt versiyonunun bir betimlemesiyle birlikte eleştirel bir değerlendirmesini de ortaya koymaktadır.

Summary:

Varieties of arguments have been advanced for the existence of God. These arguments are formed in different ways. Some arguments begin with a posteriori premises drawing on the existence of empirical facts such as the existence and nature of the world. The ontological argument, however, is based on an a priori analysis of the concept of God. Many leading philosophers studied various forms of the ontological argument since it had been formulated by Saint Anselm. Despite many influential criticisms directed at the ontological argument, it still maintains its significance.In contemporary philosophy, one of the leading thinkers who defended the ontological argument in a new form is Alvin Plantinga. Thus he, first of all, tackles the ontological argument formulated by Anselm and its criticisms. He re-formulates the version of ontological argument put forward by Anselm on the basis of the contemporary studies in modal logic and the semantics of possible worlds. Plantinga?s version of the ontological argument refers to God in terms of ?maximal excellence? and ?maximal greatness?.This study provides a descriptive as well as a critical assessment of Plantinga's version of the ontological argument.