Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sinir Bilimi Anabilim Dalı

Alzheimer hastalarında cohen-mansfıeld ajitasyon envanteri'nin (cohen-mansfıeld agitation ınventory-CMAI) Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği

The validity and reliability of cohen-mansfield agitation ınventory (CMAI) in turkish people with alzheimer's disease

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370092 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri (CMAE), hastalarda ajitasyon davranışlarının varlığı ve sıklığı hakkında bilgi veren, klinik ortamda ve araştırmalarda sık kullanılan bir ölçüm aracıdır. Bu çalışmanın amacı, CMAE'nin Türkiye'deki Alzheimer hastalarında uygulanarak ülkemizdeki geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmektir. Çalışmanın verileri, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi Polikliniği'nde takip edilen; Alzheimer Hastalığı tanısı almış 150 hasta ve onların bakım veren yakınları ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Hastalar, demanslarının şiddetinin belirlenmesi amacıyla Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği (CDR) ve Mini Mental Durum Muayenesi (MMSE) ile değerlendirilmişlerdir. Hasta yakını ile yapılan görüşmelerde, CMAE ile birlikte Nöropsikiyatrik Envanter (NPE) ve yarı yapılandırılmış bir sosyodemografik form kullanılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 77 olup, %29'u erkek, %71'i kadındır. Hastaların MMSE skor ortalaması 15,66 olarak saptanmıştır. Çalışmaya katılan hastaların CDR skorlarına göre demans şiddeti, hastaların %41,3'ü için erken evre, %52,7'si için orta evre ve %6'sı için ileri evre olarak saptanmıştır. Çalışmamızda ajitasyon sıklığı %63,3 olarak bulunmuş ve en sık görülen ajite davranışlar; tekrarlayan cümle ve sorular (%78), genel huzursuzluk (%76,6) ve karşı gelme eğilimi-negativizm (%62) olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızın Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test analizinde iki uygulamanın puanları arasındaki korelasyon kuvvetli derecede anlamlı (p<0,001) bulunmuştur. Çalışmamızda CMAE skorlarının, NPE ajitasyon alt ölçeği skoru ile korelasyon gösterdiği ve yüksek anlamlılık düzeyine sahip olduğu bulunmuştur (r=0,679, p<0,0001). Çalışmamızın sonuçları, CMAE testinin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Alzheimer hastalarında, klinik ortamda ajitasyonu değerlendirmede ve bilimsel araştırmalarda kullanımının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Summary:

Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) is a measurement which gives information about presence and frequency of agitation in patients and it is often used in clinical studies. The objective of this study is evaluate the validity and reliability of CMAI in Turkish among the people with Alzheimer's Disease. The data of the study is retrieved from 150 patient with Alzheimer's Disase and their caregiver relatives at Behavioral Neurology Clinic of Istanbul University Medical Faculty Hospital. Patients are analyzed with Clinical Dementia Rating (CDR) and Mini Mental Status Examination (MMSE) in order to define level of dementia severity. On interviews with caregivers, Neuropsychiatric Inventory and Semi-Structured Sociodemographic Form are used beside CMAI. Patients in this study had an average age of 77 years; 29% male and 71% is female. The average score of MMSE was detemined as 15,66. According to CDR scores, dementia severity of the patients participated to this study were: 41,3% mild stage, 52,7% modarate stage, 6% severe. The frequency of agitation was 63,3% and most common agitated behaviors were repeatitive sentences and questions(78%), general restlessness (76,6%) and negativism (62%). In our study, CMAI scores significantly correlated with NPI scores (r=0,679, p<0,0001) and Cronbach Alpha value was 0,82. Test-retest scores significantly correlated (p<0,001). Results of this study shown that the Turkish Version of CMAI is a valid and reliable measurement. It can be useful on clinical studies and scientific studies for evaluation of agitation on Alzheimer Disease.