Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Alzheimer hastalarında presenilin 1 polimorfizmi

Presenilin 1 polymorphism in alzheimer's disease

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132346 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

8. ÖZET Presenilin 1 (PS-1) geninde görülen mutasyonların erken Alzheimer ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada PS-1 geni intron 8 polimorfizmi ile geç başlayan Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.Çalışma Alzheimer tanısı konan 35 hasta ve herhangi bir nörodejeneratif hastalığı bulunmayan yaşça paralellik gösteren 22 sağlıklı kontrol üzerinde yapıldı (ortalama yaşları sırasıyla 74,2±7,1 ve 72,8±5,8). Hastaların klinik teşhisleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geropsikiyatri Bilim Dalı tarafından DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition) kriterlerine göre konuldu. PS- 1 geni intron 8 polimorfizmi polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) teknikleri kullanılarak araştırıldı. PS- l'in genetik analizinden sonra, Alzheimer hastalarında 1/1 genotipi %28, 1/2 genotipi %69, 2/2 genotipi %3 olarak, ve sağlıklı kontrollerde 1/1 genotipi %27, 1/2 genotipi %68, 2/2 genotipi %5 olarak belirlendi. Hastalar ve kontroller 1/1, 1/2, ve 2/2 genotipleri için ki-kare testine göre karşılaştırıldıklarında allel ve genotip dağılımlarının anlamlı bir fark göstermediği görüldü (sırasıyla; p=0,87, p=0,94). Sonuçlarımıza göre geç Alzheimer hastalarında 1/1 genotipinin hastalık riskini arttırıcı etkisi saptanamamıştır. Çalışmamızda PS-1 intronik polimorfizmi ile geç Alzheimer hastalığı arasında herhangi bir ilişki belirlenememiştir.

Summary:

9. SUMMARY Mutations in the presenilin-1 (PS-1) gene has been reported to be associated with early-onset Alzheimer's disease. In this study, our aim was to determine if there is an association between PS-1 gene and late-onset Alzheimer's disease. We collected blood samples from 35 cases of dementia of the Alzheimer type and from 22 age- matched controls (mean ages 74,2 ± 7,1, and 72,8 ± 5,8 years, respectively); %77 and %55 were female in each series. Patients are clinically diagnosed by the Department of Geriatricphsyciatry Cerrahpaşa Faculty of Medicine University of Istanbul according to DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition) criterias. We used PCR and RFLP to test for an association between Alzheimer's disease and a polymorphism within intron 8 of the PS-1 gene. After genetic analysis of the PS-1 gene, we found 10/35 genotype 1/1 (%28), 24/35 genotype 1/2 (%69), 1/35 genotype 2/2 (%3) for patients, and 6/22 genotype 1/1 (%27), 15/22 genotype 1/2 (%68), 1/22 genotype 2/2 (%5) for healthy controls. When the control and patients were compared for 1/1 and 1/2 genotype we saw that the allele and genotype distribution did not differ according to Chi-square (p=0,87, p=0,94 respectively). Our results showed 1/1 genotype does not increase the risk for AD in late-onset cases significantly. Thus, we were unable to find an association between the PS-1 intronic polymorphism and late-onset Alzheimer's disease. 45