Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Alzheimer hastalığı, MCI ve normal kontrollarda hipokampal volümetri ve APOE genotipinin karşılaştırmalı çalışması

A Correlative study of hippocampal volumetry and APOE genotyping in Alzheimer's disease, MCI and normal controls

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 102941 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

61 ÖZET Amaç: AD'de diagnostik amaçlı kullanılabilecek herhangi bir "biomarker" yoktur. Hastalığın en erken belirtisinin bellek bozukluğu olması ve limbik yapıların bellek ile ilişkisinden dolayı, hipokampal volümetri yapılarak erken dönemde atrofînin saptanması tanıya yardımcı olabilir. Ayrıca APOE 4'ün AD'de bir risk faktörü olduğunun bilinmesi ve APOE 4(+) olgularda atrofinin daha fazla olmasının öngörülmesi nedeniyle hastalarda genotip tayininin benzer şekilde tanıya yardımcı olması beklenebilir. Çalışmamız bu ilişkileri irdelemeye yöneliktir. Metod: PRAD ve MCI tanısı almış, GDS'leri 2-6, CDR'leri 0,5-3 arasında değişen 55 hasta ile 60 ve üzeri yaş grubunda GDS'leri en fazla 2, MMSE'leri en az 29 olan 20 sağlıklı erişkinde hipokampal volümetri; MCI ve hafif evre PRAD gruplarında nöropsikolojik değerlendirme; MCI ve PRAD gruplarında APOE genotiplemesi yapıldı. Bulgular: Hipokampal volümetri PRAD'ı normal ve MCI gruplarından ayırmakta, ancak normalleri MCI'dan ayırmada yetersiz kalmaktaydı. Hipokampal volüm indeksleri PRAD'ı normal ve MCI'dan ayırmaktaydı. Korelasyon analizleri PRAD'da evre ve MMSE skorlarıyla hipokampal volümler arasında korelasyon olmadığını, ancak erken evre PRAD'da hipokampal tutulumu gösteren spesifik nöropsikolojik testlerle volüm arasında korelasyon olduğunu göstermekteydi. MCI'da MMSE'le volüm arasında güçlü bir ilişki vardı. Bu ilişki MCI-erken AD-orta AD devamlılığı şeklinde de kendini ortaya koymaktaydı. Ancak MCI'da volüm ile belleğe ilişkin spesifik testler arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı. MCI ve PRAD gruplarında ve ayrı ayrı PRAD evrelerinde APOE 4(+) olgular APOE 4(-) olgulara göre daha küçük hipokampuslara sahip olmakla birlikte bu farklılık sadece orta evre PRAD grubunun sağ hipokampus volümleri için anlamlı bulundu. Sonuç: Hipokampal volümetri AD'de erken dönemde tanıya yardımcı olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Gerek hipokampus volümü, gerek hipokampal volüm indeksi PRAD'ı normal ve MCI'dan ayırdedebilmektedir. Ancak, pratik uygulamada laboratuvar normalleri saptandıktan sonra, bireysel bazda indekslerin diagnostik amaçla kullanımının, düz hipokampal değerlere göre daha efektif olabileceği sonucuna varıldı. PRAD'da evre ve MMSE ile hipokampal volüm arasında korelasyon olmayışı, hastalığın ilerlemesinde dejenerasyonun hipokampusla sınırlı kalmayıp, neokortekse yayılmasıyla izah edildi. Buna karşın bu grupta hipokampus tutulumunu gösteren nöropsikolojik testlerle volüm arasında korelasyon saptandı. MCI'da MMSE ile volüm arasında korelasyon bulunurken, nöropsikolojik testlerle volüm arasında korelasyon görülmedi. MMSE genel kognitif performansı ölçtüğü ve limbik sistem patolojisi kognitif bozulmayla ilgili olduğundan, MMSE ile korelasyon uygun bulundu. Ancak nöropsikolojik testlerle korelasyonun olmayışı, dejenerasyonun hipokampustan önce entorhinal korteksten başlıyor olmasıyla62 açıklandı. MCI ve PRAD gruplarında ve ayrı ayrı PRAD evrelerinde APOE E4 (+) olguların hipokampuslarının APOE E4 (-) olgularınkinden daha küçük olmasına rağmen, bu farklılığın istatistiksel düzeyde anlamlı bulunmaması (orta evre PRAD grubunun sağ hipokampus volümleri dışında) hasta azlığına bağlandı. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: