Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Alzheimer Hastalığı'nda DNA hasarını onaran genlerin polimorfizmi

Polimorphisms in the genes that repair DNA damage in alzheimer's disease

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156885 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Alzheimer hastalığı genellikle ileri yaşlarda başlayan ve zihinsel fonksiyonlarda bozulma ile seyreden nörodejeneratif ilerleyici bir hastalıktır. Oksidatif stresin bu hastalığın patojenezinde etkin bir rol oynadığı ileri sürülmektedir. Serbest radikal reaksiyonlarının proteinlerde, lipitlerde ve DNA'da hasara yol açtığı, beyinde amiloid-p peptidin çökelmesinde rol oynadığı saptanmıştır. Alzheimer'lı hastalarda DNA hasarının arttığı gösterilmesine rağmen, DNA tamir mekanizmalarının etkilenip etkilenmediği bilinmemektedir. Canlı bir hücrede hergün binlerce DNA hasarı meydana gelmektedir. Bu hasarlar tamir edilmezse, oluşan mutasyonlar ve kromozom aberasyonları hücrenin hem yaşamını hem de genetik stabilitesini tehdit edebilir. Bu nedenle, DNA tamiri organizmada çok önemli reaksiyonlardan biridir. Bu tamir mekanizmaları bir çok proteinin katıldığı karmaşık bir reaksiyon dizisidir. XPD ve XPF proteinleri nükleotid eksizyon tamir yolunun çok önemli üyeleridir. XPD ve XPF proteinlerini kodlayan genlerdeki polimorfizmler DNA tamirini olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu nedenle çalışmamızda, DNA tamirinde anahtar rol oynayan XPD ve XPF gen polimorfizmlerinin Alzheimer' lı hastalarda birer risk faktörü olup olmadığını araştırmak istedik. Çalışmamızda, 42 Alzheimer" lı hasta ve aynı yaş grubundan 40 sağlıklı kişinin DNA örneklerinde XPD geninin ekzon 23 ve ekzon 6 polimorfizmleri ile XPF geninin ekzon 11 polimorfizmleri araştırıldı. Bizim bulgularımız, XPD/Ekzon 6 hariç XPD/Ekzon 23 ve XPF/Ekzon 11 polimorfik varyantlarının Alzheimer hastalığı için risk oluşturduğunu düşündürmektedir. 39

Summary:

SUMMARY Alzheimer's disease which usually begins in late-life period and is characterized by impaired mental function, is a neurodegenerative disease. It is suggested that oxidative stress may play an effective role in its pathogenesis. It has been shown that free radical reactions may lead to damage of proteins, lipids and DNA and may play a role in amiloid p-peptid aggregation in the brain. Although the presence of DNA damage has been observed in the brain of patients with Alzheimer's diease, it is not known if the repair mechanisms can be affected or not. Thousands of DNA damage are generated in a cell every day. If not repaired, mutations and chromosomal aberrations may threat both survival and genetic stability of the cell. For this reason, DNA repair is one of the very important reactions in the organism. The repairing mechanisms are complex reaction series in which many proteins participate. XPD and XPF are very critical members of the nucleotide excision repair pathway. Polymorphisms in the genes encoding XPD and XPF proteins may affect DNA repair negatively. For this reason, we wanted to investigate whether the polymorphisms of XPD and XPF genes which play a key role in DNA repair, may be risk factors in Alzheimer's disease. In this study, exon 23 and exon 6 polymorphisms of XPD gene and exon 11 polymorphism of XPF gene were investigated in the DNA samples of 42 patients with Alzheimer's disease and aged-matched 40 healthy subjects. Our findings suggest that the polymorphic variants of XPD/Exon 23 and XPF/Exon 11 but not XPD/Ekzon 6 may be considered as risk factors in Alzheimer's disease. 40