Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Alzheimer hastalığında interlökin-6 gen polimorfizminin araştırılması

Investigation of ınterleukin-6 gene polymorphism in alzheimer?s disease

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303277 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alzheimer hastalığı (AH), demansın en sık görülen şeklidir ve tüm demansların yaklaşık %50-70 ini oluşturur.Alzheimer hastalığının klinik ve patolojik tablosu içinde bellek kaybı, davranış değişiklikleri, kognitif yetmezlik, intraselüler nörofibriller yumaklar (NFY), ekstraselüler nöritik plaklar ve nöron ölümü gelmektedir. Alzheimer Hastalığında beyinde görülen nörodejenerasyonun lokal inflamatuar bir süreç ile ilgili olduğu düşünülmektedir.Bazı epidemiyolojik çalışmalar, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların Alzheimer Hastalığının başlangıcını geciktirdiği ya da ilerleyişini yavaşlattığını göstermiştir. Alzheimer Hastalarının beyinlerindeki senil plaklarda IL-6' nın varlığı immünohistokimyasal olarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda Alzheimer Hastalarının merkezi sinir sistemlerinde yüksek seviyelerde IL-6 bulunduğu gösterilmiştir.Son yıllarda hastalığın genetik kökenleri üzerinde birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bir takım araştırmalarda, IL-6 geni VNTR polimorfizmi ve IL-6 geninin promotör bölgesindeki polimorfizm Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Bu polimorfizmin, serumdaki IL-6 düzeylerini belirleyici bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak, çeşitli toplumlarda yapılan araştırma sonuçları arasında çelişkili bulgular elde edilmiştir. Biz, bu çalışmada, Türk toplumunda IL-6 VNTR ve promotör bölge polimorfizmleri ile AH arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.Çalışmada 126 geç başlangıçlı Alzheimer hastası ve 127 kontrol bireyde IL-6 promotör bölge polimorfizmi PZR ve RFLP yöntemi ile VNTR polimorfizmi ise, PZR yöntemi ile araştırıldı. Ayrıca 19 AH ve 23 kontrol bireye ait serumlarda IL-6 düzeyleri ELISA yöntemi ile saptandı.IL-6 promotör bölge polimorfizmi ile Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki bulunmadı. VNTR polimorfizmi D ve B allelleri ile Alzheimer hastalığı arasında ileri derecede anlamlı bir ilişki saptandı. IL-6 serum seviyeleri ile her iki polimorfizm arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Summary:

Alzheimer Disease (AD) is the most common form of dementia and it builds up the 50-70% of dementias.There are loss of memory, behavioral changes, cognitive failures, intracellular neurofibrillary tangles (NFT), extracellular neuritic plaques and the death of neurons in the clinic and pathologic chart of Alzheimer Disease. It is thought that neurodegeneration seen in Alzheimer disease is related with the process of local inflammation in the brain.The existence of IL-6 in the senile plaques of the Alzheimer patients brains is shown immunohistochemically. At the same time there are high levels of IL-6 in the Alzheimer patients central nervous systems.Some researches shows that, IL-6 gene's VNTR polymorphism and polymorphism in the promotor region of the IL-6 gene were associated with Alzheimer disease.It is showed that polymorphism in the promotor region of the IL-6 gene has a determining effect on the levels of IL-6 in the serum. In this study we aimed to investigate IL-6 VNTR and the promotor region polymorphisms and deterine association with Alzheimer disease.In our study, IL-6 promotor region polymorphism and VNTR polymorphism was investigated at 126 Alzheimer patients with late onset and 127 control subjects. Also serum levels of IL-6 at 19 AD and 23 control subjects was determined.No association could found between Alzheimer disease and IL-6 promotor region polymorphism. Significant association was determined between B and D alleles of VNTR polymorphism with Alzheimer disease. No association was determined between IL-6 serum levels and both two polymorphisms.