Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / İlköğretim Bilim Dalı

Amaç belirlemenin dinlediğini anlama üstündeki etkisi

The effect of goal setting on listening comprehension

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 394930 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada bir ön örgütleyici olarak amaç belirleme stratejisinin dinlediğini anlama üstündeki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Kontrol gruplu yarı deneysel desende yürütülen araştırmanın katılımcılarını okulöncesi eğitim kurumlarında öğrenimlerini sürdüren beş yaş grubu 66 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen bilgilendirici ve kurmaca türde metinler ve bu metinlere ilişkin hazırlanan açık uçlu sorularla toplanmıştır. Belirlenen metinlerle yapılan çalışmalar farklı gruplar üstünde gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirici metinleri alan bir deney ve kontrol grubu yanında kurmaca metinleri alan farklı bir deney ve kontrol grubu araştırmada yer almıştır. Katılımcıların beş yaş grubu çocuklardan oluşması nedeniyle öntest ve sontest ölçümleri, kanıt üretmek amacıyla farklı metin ve sorular üstünden iki kez yapılmıştır. Öntestte kullanılan metinler okunduktan hemen sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmelere geçilmiş ve hazırlanan sorular yöneltilmiştir. Öntest ölçümünün ardından grupların dinlediğini anlamada denk olduğu saptanmış ve uygulamalara geçilmiştir. Haftada iki kez yapılan ve toplamda beş hafta süren on derslik uygulamalarda deney grubuna metnin başında ve ortasında birer amaç verilerek dinlediğini anlama çalışması yapılmıştır. Aynı çalışmalar, kontrol gruplarında herhangi bir amaç belirlenmeden gerçekleştirilmiştir. Uygulamalardan sonra sontestler yapılmıştır. Sontesler, öntestlerde kullanılanlara benzer metinler ve bu metinlere göre hazırlanan eşdeğer sorularla gerçekleştirilmiştir. Metinlerin ve soruların eşdeğerliği uzman görüşleriyle belirlenmiştir. Katılımcıların yanıtları iki değerlendirmeci tarafından çözümlenmiştir. Değerlendirmeciler arasındaki uyuşum yüzdesi tamdır. Çözümlemeler sonucunda elde edilen yanıtlar istatistik programına aktarılmıştır. İstatistik programında gerçekleştirilen çözümlemelerde parametrik olmayan tekniklerden Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, amaç belirleme stratejisinin bilgilendirici ve kurmaca metinlerin dinleme yoluyla anlaşılmasında olumlu bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Bu etki istatistiksel açıdan anlamlı düzeydedir

Summary:

This study aims to examine the effect of goal setting strategy as an advance organizer on listening comprehension. The study adopted quasi-experimental pretest-posttest control group design. The participants of the study were 66 preschool children enrolled in a preschool. All participants were in 5 year olds. Data were collected via fictional and informative (nonfictional) texts determined in accordance with expert opinion and open-ended questions related to these texts. The activities done with these texts carried out with different groups. Accordingly, the study includes a control and an experimental group studied on the informative text and a different control and experimental group studied on the fictional text. Because the participants are 5-year-old children, pre-test and pos-test measurements carried out twice with different texts and questions to produce evidence. After reading texts used in pretest, the questions related to the text were posed in a face to face interview. After pretest measurement, it was determined that both groups are equal and then the study proceeded with practice phase. The experimental groups studied listening comprehension by being given a goal at the beginning and the middle of the text at practices took 5 weeks in total and made in ten lessons. The same practice was designed without any goal setting for control groups. After practices, the post-tests were conducted with similar texts used in pre-test and equivalent questions prepared with regard to these texts. The equivalence of the texts and the questions was determined according to expert opinions. The answers of the participants were analyzed by two raters. The percentage of agreement between raters is exact. The answers obtained as a result of analysis transferred to statistical program. Man Whitney U and Wilcoxon Signed-Rank Test were carried out with the data. Analysis results reveal that the goal setting strategy has positive effect on comprehension of informative and fictional texts through listening. This effect is at statistically meaningful level.