Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Amaç hedefli web denkliği

Aim targeted web equity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 332878 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Web denkliği (Web Equity), 1990'lar sonrasında internet ortamının kullanımının ve değerlendirilmesinin artmasıyla önemi giderek artan bir başlık halini almıştır. Web denkliği, bir internet sitesi denklik kavramı, onu oluşturan öğeler, yaklaşımlar ve kriterler bütünü olarak ifade edilebilir.Amaç Hedefli Web Denkliği ile bu kapsamda gerçekleştirilmiş çalışmalarda gözlemlenen eksikler toparlanmaya ve ortaya çerçeve bir konmaya çalışılmıştır. İnternet sitesi sahiplerinin amaçları, internet sitesinin fonksiyonelliği arasındaki bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Bu modele göre internet sitelerinin, internet sitelerinin sahiplerinin amaçları karşılayabilecek sektörel ayrımdan farklı olarak oluşturulmuş internete yönelik kategoriler altında incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.Yeni modelin geniş bir kapsamının olması sebebiyle araştırma kapsamı öngörülen çerçeve modelin bir bölümüne yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Daraltılmış kapsamda bazı kategoriler ortaya konmuş, bunlardan; satın alma, satış ya da işlem gerçekleştirmeye yönelik internet siteleri; şirket genel internet siteleri; güncel bilgilendirmeye yönelik internet siteleri kategorileri seçilmiştir. Bu kategorileri temsil ettiği düşünülen üç değişik internet sitesi (banka, KOBİ ve haber) ile ilgili ACA (Adaptive Conjoint Analysis) anketi gerçekleştirilmiştir.ACA çalışması sonuçları doğrultusunda elde sonuçlar, modelde öngörüldüğü üzere farklı niteliğe sahip bu internet sitelerinin kriterlerinin farklı önem paylarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlara göre üç değişik kategorideki internet sitesinin beklenen bazı kriterlerin önemlilik payları farklılıklar göstermektedir.

Summary:

Web equity has increased its importance as a topic after the 90?s due to the increasing usage of internet and the evaulations made on it. Web equity can be expressed as a set of website equity concept, elements that constitute it, approaches and criteria.By The Aim Targeted Web Equity, the deficiencies observed in the past studies has been tried to be recovered and a framework has been tried to be generated. The connection between the website owners? aim and the functionality of the websites has been tried to be established. In The Aim Targeted Web Equity, the websites should be categorized and evaluated under special web based categories different than sectoral classification.Since the new framework has a very wide range, the scope of the researh was concentrated on a part of the model. Some categories have been demonstrated and the categories of purchasing, sales and transactional websites; general company websites; and up to date informational websites have been chosen for the further research. ACA (Adaptive Conjoint Analysis) survey has been carried out for three websites (bank, SME and news) which are proposed to represent the three chosen categories mentioned above in a row.The results representing the ACA research represent the different importance ratios of different criteria of these websites which have different characters. The results show that these three websites categorized in three different categories have some criteria with different importance ratios as proposed.