Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Amalgam restorasyonlarda oluşan kenar aralıklarının amalgam bağlayıcı materyalle ve akıcı ormocer ® materyalle örtülenmesinin (sealing) in vitro koşullarda mikrosızıntı açısından incelenmesi

The in vitro microleakage study of sealing the marginalgap formations with amalgam bonding material and flowable ormocer in amalgam restorations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165744 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmamızın amacı amalgam restorasyonlarda oluşturulan farklı boyutlardaki kenar aralıklarının hem amalgam restorasyona hem de dişe tutunabilen amalgam bağlayıcı ajanlarla ve bu bağlayıcı ajanlarla kombine kullanılabilen Ormocer esaslı akıcı kompozit materyallerle kapatılmasını in vitro koşullarda mikrosızıntı açısından incelenmesidir. 50 adet çekilmiş çürüksüz ve defektsiz bulunmayan gömük standardize edilmiş 20 yaş dişleri bu amaçla kullanılmıştır. Dişler dört gruba ayrılmıştır. Sırasıyla amalgam restorasyon-diş arasında Grup I ve Grup IV (Kontrol I) örneklerinde mylar strip bantlar yardımıyla lOOum genişliğinde, Grup II, Grup III ve Grup IV(Kontrol II) örneklerinde 200um genişliğinde yapay kenar aralıkları oluşturulmuştur. Bu kenar aralıklarına Grup I,ve Grup İT de AmalgamBond Plus, Grup IIFte AmalgamBond Plus kullanılarak Ormocer esaslı akıcı kompozit olan AdmiraFlow® uygulandı. Kontrol gruplarım oluşturan Grup IV örneklerinin her ikisine de işlem yapılmadı. Tüm gruplara 5-55°C 'de 2000 kez termosiklus ve 50N'luk oklüzal yük uygulaması 50.000 kez tekrarlanarak deney dişleri ve restorasyonların yapay olarak eskitilmesi sağlanmıştır. 58Kesitleri alınan ve steromikroskop altında incelenen dişler 0-4 değerleri arasında mikrosızıntı açısından incelendi. İstatistik analizleri ki- kare testi uygulanarak yapıldı. Kontrol gruplarında, sealant uygulanmış deney gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı olarak daha fazla mikrosızıntı değerleri gösterdiler. Kenar aralığının 100 fim olup AmalgamBond Plus ile örtüldüğünde oluşan mikrosızıntı ile kenar aralığının 200 um olduğu AmalgamBond Plus kullanılarak AdmiraFlow® ile örtüldüğündeki mikrosızıntı değerleri arasında gerek Sealant/Amalgam gerekse Sealant/Diş arayüzeyinde anlamlı bir fark yoktur. 200 um'luk genişliğin yalnızca AmalgamBond Plus ile örtülmesinde mikrosızıntı Sealant/Amalgam arayüzeyinde Grup Fden ve Sealant/Diş arayüzeyinde ise hem Grup I hem de Grup H'den anlamlı şekilde fazladır. 9 Sonuç olarak sealant materyaller uygulandıkları kenar aralıklarında mikrosızıntıyı başarılı bir şekilde düşürmektedirler. lOOum genişliğindeki kenar aralığında yalmzca AmalgamBond Plus uygulamasını tavsiye ederken, genişliğin lOOum'dan fazla olduğu durumlarda ve AmalgamBond Plus kullanılarak Ormocer esaslı akıcı kompozit AdmiraFlow® uygulamasını uygun bulmaktayız. 59

Summary:

SUMMARY The objective of this in vitro study was to evaluate the microleakage in marginal gaps between the cavity walls and amalgam restorations in which we used amalgam bonding agents and combination of Ormocer based flowable composites. Fifthy dimensionaly standardized,caries-free third molar teeth with no anatomical defects were included to this study. The specimens were diveded into 3 examination and 2 control groups; In Group I, 100 urn wide marginal gap were created between amalgam restorations and cavity walls. And sealed with AmalgamBond Plus. In group II, 200 urn wide marginal gap were created between amalgam restorations and cavity walls. And sealed with AmalgamBond Plus. In group III, 200 urn wide marginal gap were created between amalgam restorations and cavity walls. And sealed with Ormocer based flowable composite (AdmiraFlow) using AmalgamBond Plus in this group. 60In control groups I & II, we created 100 um and 200 um wide marginal gap between amalgam restorations and cavity walls. We did not use sealants in control groups. All teeth were thermocycled 2000 times between 5-55°C and subjected to occlusal loading under 50 N with chewing simulator for 50 thousand times. Microleakage of the teeth were scored from 0 to 4 by stereomicroscope. The degrees of leakage for the groups were statistically analized. Chi-square test was used. Between the control groups and the sealed groups which sealant materials were used,there is statistically significant less in the degree of leakage. In control groups maximum scored microleakage were seen. As a sealant only AmalgamBond Plus is adequate to prevent microleakage inlOO um wide marginal gaps. If marginal gap is 200 um wide the best choice is to combine AmalgamBond Plus with Ormocer based flowable composite as a sealant in this group. To conclude that sealant materials cause less microleakage in the marginal gaps between amalgam restorations and cavity walls. And if the marginal gap is wider than 100 um, we advise to use amalgam bonding agents combined with Ormocer based flowable composite, 61