Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Anabilim Dalı

Amasya-Doğantepe beldesi ve yakın çevresinin kırsal arazi değerlendirmesi

Rural land evaluation of the Amasya-Doğantepe city and its vicinity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 179692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Amasya-Doğantepe beldesi ve yakın çevresinin, toprak özelliklerinin belirlenmesi; şimdiki arazi kullanım durumlarının ortaya konulması ve sosyo-ekonomik şartlar göz önüne alınarak, sürdürülebilir tarım için arazi değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Arazi değerlendirme kapsamında, potansiyel arazi kullanımının belirlenebilmesi için temel olacak verileri sağlamak amacıyla öncelikle araştırma alanının temel toprak etüt ve haritalama çalışması yapılmıştır. Bu amaçla açılan 15 adet toprak profilinden alınan örneklerin sonuçları ile Gökhöyük Tarım İşletmesi topraklarına ait verilere göre araştırma alanında Entisol, Inceptisol ve Vertisol ordolarına ait 21 toprak serisi belirlenmiştir. Bu seriler Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında haritalanarak, toprak veri tabanı hazırlanmıştır. Araştırma alanının çevre, iklim ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre 29 farklı arazi kullanım türü belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Toprak karakteristikleri ile arazi kullanım türlerinin isteklerini karşılaştırmak suretiyle arazi uygunluk sınıflaması yapılmış, potansiyel kullanım ve tarımsal kullanıma uygunluk haritası hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile tarıma uygun ve uygun olmayan alanlar ile tarım dışı kullanım alanları belirlenerek, araştırma alanında en uygun kullanım türleri önerilmeye çalışılmıştır.

Summary:

Objectives of this study were to determine the soil characteristics of Amasya-Doğantepe city and its vicinity; to put forth the current land use and to evaluate land use for sustainable agriculture by taking the socio-economic conditions into consideration. Within the scope of land evaluation, initially basic soil survey and mapping works were carried out for the research area to provide a basis for potential land use evaluation. Based on soil survey results of performed over 15 soil profile samples and soil data of Gökhöyük Agricultural Enterprise, 21 soil series in Entisol, Inceptisol and Vertisol orders were determined in research. Then, Geographical Information System (GIS) - based maps of these orders and thus soil data base were prepared for the research area. A total of 29 different types of land use were determined and specified for the research area based environmental, climate and socio-economical conditions of the region. Land use suitability classification was performed by comparing the statistics of soil characteristics and land use types, and then potential land use map and suitability map for agricultural use were prepared. Based on the results obtained in this study, land areas suitable and non-suitable for agricultural use and non-agricultural utilization areas were determined and recommendations were made toward the best proper land use types for the research area.