Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Amatör futbol antrenörlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri üzerine bir araştırma (2003-2004 futbol sezonu Eskişehir il örneği)

A research on the transformational leadership features of amateur football trainers (as an examples of Eskişehir, 2003-2004 football season)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171855 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eskişehir Şubesine üye amatör futbol antrenörlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip oluş düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eskişehir Şubesine üye olan 208 antrenör oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için Bass ve Avolio tarafından geliştirilen MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımı ve yüzdelerinden yararlanılmıştır. Araştırma giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Materyal ve yöntem bölümünde araştırmanın gerçekleşmesinde yapılan çalışmaların açıklanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiş, elde edilen veriler ise bulgular bölümünde toplanmıştır. Tartışma ve sonuç bölümünde ise, araştırmada elde edilen bulgular ışığında tartışma ortaya konmuş ve kişisel bir sonuç çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkiye Futbol Antrenörleri Eskişehir Şubesine üye amatör futbol antrenörlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri gösterdiklerini ortaya koyan bulgular elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Kuramları, Spor Kulübü, Futbol Antrenörü, Dönüşümsel Liderlik

Summary:

The aim of this research to put forth the level of transformational leadership features of amateur football trainers who have member of Turkish Footbal Trainers Association Eskişehir Office. The research has been designed in a descriptive model. The population of the research originates from the 208 amateur football trainers who are member of Turkish Footbal Trainers Association Eskişehir Office. For collecting the data of the research used MLQ (Multif actor Leadership Questionnaire) who have developed by Bass and Avolio. In the data analysis the frequency distribution and its percentages are being utilized. The research consists of four parts which are titled as "Introduction", "The Materials and Method", "The Findings", "The Argument and The Result". The theoretical information has been discussed in the introductory part. In the material and method part some explanatory information is being discussed about the work that is done for the development of the research and the data that is derived from this is being brought in to light with the help of the findings which are derived from the research and personal result is being appeared. At the final of the research the findings show that the amateur football trainers who are member of Turkish Footbal Trainers Association Eskişehir Office have transformational leadership features. Key Words: Leadership, Leadership Theories, Sport Club, Football Trainer, Transformational Leadership