Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Sahne Sanatları Anasanat Dalı / Opera Sanat Dalı

Amatör Türk halk müziği korolarındaki koristlerin diyafram kullanımındaki bilinç düzeylerinin belirlenmesi

Determination of the awareness levels of the diaphragm of the chorists in the amateur Turkish folk music choirs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 589803 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, diyaframın tanımı, doğru ve kontrollü kullanımı detaylandırılarak açıklanmıştır. Bu çalışma, Amatör Türk halk müziği korolarındaki koristlerin koro eğitimi ve diyafram kullanımına ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelemek üzere yapılmıştır. Bu amaçla Amatör Türk Halk Müziği korolarındaki koristlerin görüşleri anket yolu ile alınarak, bulgular istatiksel işlemlerle tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmanın örneklem kümesi olan Anadolu Üniversitesi Amatör Türk Halk Müziği Korosu koristlerinin diyafram kullanımı hakkındaki bilinç düzeylerinin belirlenmesi, yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Koristlerin diyafram kullanma bilinçleri hazırlanmış anket ile alınan bilgiler değerlendirilerek ölçülmüştür. Elde edilen veriler nicel araştırma yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Diyafram, Diyafram kullanımı, Şarkı söyleme.

Summary:

In this study, the definition of diaphragm and its correct and controlled use are explained in detail. This study was conducted to examine the attitudes of the chorists in the amateur Turkish folk music choirs on chorus training and diaphragm usage depending on various variables. For this purpose, the opinions of the chorists in the Amateur Turkish Folk Music choirs were taken by questionnaire and the findings were presented in tables with statistical procedures. Determining the level of awareness of the chorists of Anadolu University Amateur Turkish Folk Music Choir, which is the sample set of the study, on the use of diaphragm was collected through a semi-structured questionnaire. The awareness of the chorists on the use of diaphragm was measured by evaluating the questionnaire. The data obtained were evaluated using quantitative research methods and the results were shared. Keywords: Diaphragm, Use of diaphragm, Singing.