Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Ambient voc concentrations in the city of Balikesir and its environment

Balıkesir ve çevresinde uçucu organik bileşiklerin ortam sonuçlarının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340984 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The assessment of volatile organic compounds (VOCs) has become an important field of interest in atmospheric pollution. This study quantifies and characterizes the ambient levels and spatial distribution of VOCs in urban and rural areas of Balıkesir. In addition, for the city drinking water dam excess flux from the traffic estimation was done. For these assessments passive sampling of VOCs performed at approximately 50 locations in and around the city of Balıkesir and analyzed with GC-FID system. Tenax TA was used as adsorbent. The sampling periods were in March of 2010 and in August of 2010 which were held for 7 days periods. 25 different compounds were analyzed for summer and winter periods and the most abundant species were compared with the literature. Benzene was measured 2.64 ?g/m3 where Toluene was 10.90 ?g/m3, Ethylbenzene was 1.30 ?g/m3, m&p-Xylene was 1.80 ?g/m3 and o-Xylene was 0.73 ?g/m3 in average. The literature data was not split into summer and winter concentrations, therefore the average of winter and summer concentrations were taken. Balıkesir concentrations were lower than the industrialized cities Bursa and Kocaeli, where for the other European cities it differs. The median concentrations are also given for winter and summer samplings. Factor analysis technique is used on the data collected in the study site. Four factors were extracted where first three of them were identified as light-duty vehicles, solvent evaporation and diesel emissions. The last one is suspected to be agricultural vehicles. Keywords: Volatile organic compounds (VOC), passive sampling, spatial distribution.

Summary:

Atmosferik kirlilik konusunda uçucu organik bileşiklerin (UOB) değerlendirilmesi önemli bir ilgi alanı olmaya başlamıştır. Bu çalışma Balıkesir?in çevresel seviyeleriyle birlikte, kentsel ve kırsal kesimlerindeki uçucu organik bileşikleri tanımlar ve nicelendirir, ve mekansal dağılımlarını inceler. Bunlara ek olarak şehrin içme suyu barajının trafik emisyonlarından kaynaklı fazladan akımının tahminleri yapılmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için Balıkesir ve çevresinde, yaklaşık 50 noktada UOB?lerin pasif örneklemesi çalışması yapılmış ve GC-FID sistemiyle analiz edilmiştir. Tenax TA adsorbent olarak kullanılmıştır. Örnekleme periyotları, kış periyodu olarak Mart 2010 ve yaz periyodu olarak Ağustos 2010 tarihlerinde 7?şer günlük sürelerle yapılmıştır. 25 farklı UOB kış ve yaz periyotları için analiz edilmiş ve en sık karşılaşılan bileşikler literatür çalışmalarıyla kıyaslanmıştır. Bu çalışmada Benzene 2.64 ?g/m3, Toluene 10.90 ?g/m3, Ethylbenzene 1.30 ?g/m3, m&p-Xylene 1.80 ?g/m3 ve o-Xylene ise 0.73 ?g/m3 ölçülmüştür. Literatürdeki çalışmalarda yaz ve kış olarak ayrım yapılmamıştır bu nedenle kış ve yaz konsantrasyonlarının ortalamaları alınmıştır. Balıkesir deki ölçümler endüstrileşmiş şehirler olan Bursa ve Kocaeli?ne göre daha düşük değerlerdedir. Kış ve yaz ortanca değerlerine de bu çalışmada yer verilmiştir. Çalışma sahasından toplanan veriler için faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Dört faktör belirlenmiş olup, bunlardan ilk üçü sırasıyla küçük araçlar, solvent buharlaşması ve motorin yayılımları olarak belirlenmiştir. Sonuncusunun ise tarımsal araçlar olmasından şüphelenilmektedir. Anahtar Kelimeler: Uçucu Organik Bileşikler (UOB), pasif örnekleme, mekânsal dağılım.