Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü

Ambivalent sexism, ambivalence toward men and demographic variables as predictors of Turkish college students' attitudes toward men in social and women in natural sciences

Çelişik duygulu cinsiyetçilik, erkeklere yönelik çelişik tutumlar ve demografik bilgilerin sosyal bilimlerde okuyan erkekler ve fen bilimlerinde okuyan kadınlara yönelik tutumlar üzerindeki etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205077 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis was to investigate the effects of ambivalent sexism, ambivalence towardmen and demographic variables on attitudes toward men in social and women in naturalsciences. 217 METU students participated in the study. Results of hierarchical regressiondemonstrated that sex, major, political view, department satisfaction and benevolence towardmen (BM) significantly predicted attitudes toward men in social sciences; whereas sex, major,political view, hostile sexism (HS), hostility toward men (HM) and BM significantlypredicted attitudes toward women in natural sciences. Additional analysis revealed main andinteraction effects of sex and major on attitudes toward men in social sciences. Additionalanalysis also revealed main effects of sex and major on attitudes toward women in naturalsciences.This thesis aims to contribute to literature by assessing (1) the relationship between sexismand attitudes toward individuals in gender atypical departments, and (2) the effects ofdemographic variables such as gender, major and political view on attitudes towardindividuals in gender atypical departments.Keywords: ambivalent sexism, ambivalence toward men, gender atypical education, attitudestoward men in social sciences and attitudes toward women in natural sciences.

Summary:

Bu tezin amacı çelişik duygulu cinsiyetçilik, erkeklere yönelik çelişik tutumlar ve demografikbilgilerin sosyal bilimlerde okuyan erkekler ve fen bilimlerinde okuyan kadınlara yöneliktutumlar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 217 ODTÜ öğrencisi bu araştırmaya katılmıştır.Yapılan regresyon analizlerinin sonuçlarına gore; cinsiyet, bölüm, politik görüş, bölümmemnuniyeti ile erkeklere yönelik korumacı tutumların sosyal bilimlerde okuyan erkeklereyönelik tutumları anlamlı olarak yordamıştır. Ayrıca, cinsiyet, bölüm, politik görüş, düşmancacinsiyetçilik, erkeklere yönelik korumacı tutumlar ve erkeklere yönelik düşmanca tutumlarfen bilimlerinde okuyan kadınlara yönelik tutumları anlamlı olarak yordamıştır. Katılımcılarıncinsiyet ve bölümlerinin sosyal bilimlerde okuyan erkeklere yönelik tutumları üzerindeanlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak katılımcıların bölüm ve cinsiyetlerininfen bilimlerinde okuyan kadınlara yönelik tutumlarını da anlamlı olarak etkilediğibelirlenmiştir.Bu tez literature; (1) cinsiyetçilik ve atipik bölümlerde okuyan kadın ve erkeklere yöneliktutumlar arasındaki ilişkiyi tespit ederek ve (2) cinsiyet, bölüm ve politik görüş gibidemografik bilgilerin sosyal bilimlerde okuyan erkekler ve fen bilimlerindeki kadınlarayönelik tutumlar üzerindeki etkisini tespit ederek katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Anahtar Kelimeler: çelişik duygulu cinsiyetçilik, erkeklere yönelik çelişik tutumlar, cinsiyet-atipik bölümlerde okuyan öğrencilere yönelik tutumlar.