Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ambliyopi tedavisinde makuler fliker füzyon tedavisinin yeri ve değeri

Effectiveness and value of the macular flicker stimulation therapy in the treatment of amblyopia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 267681 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ; Ambliyopi tedavisinde makuler fliker stimulasyonun uzun dönemdeki etkinliği ve değerini araştırmakGEREÇ VE YÖNTEMLER; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilimdalı Şaşılık ve Ortoptik Bölümden takipli hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Yaşları 4 ile 13 arasında değişen toplam 504 hastanın 567 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastalar verilmiş olan tedavi yöntemlerine göre Makuler fliker stimulasyon tedavisi grubu, kapama sonrası makuler fliker stimulasyon tedavisi grubu, CAM sonrası makuler fliker stimulasyon tedavisi grubu, kapama tedavisi grubu ve CAM tedavisi grubu olarak 5 ayrı grubta incelendi. Oluşturulan bu grublardaki tedavi sonrası 3.ay, 1.yıl, 3.yıldaki görme keskinliklerindeki değişiklikler birbirleri ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Her tedavi yöntemi için snellen eşelinde 2 veya daha fazla görme keskinliği artışı başarı sayıldı. Her tedavi grubu birbirleri ile tedavi sonrası dönemlerdeki başarı oranı yönünden karşılaştırıldı.SONUÇLAR; Çalışmaya aldığımız hastaların 175'i anizometropik ambliyopi (%34,7), 110'u strabismik ambliyopi (%21,8), 129'u strabismik+anizometropik (mikst grup) ambliyopi (%25,6) ve 90'ı izoametropik ambliyopi (%17,9) tanısı almıştı. Hastalar verilen tedavilere göre incelendiğinde: 25 hasta makuler fliker stimulasyon tedavisi grubu (%5), 99 hasta kapama sonrasında Makuler fliker stimulasyon tedavisi grubu (%19,6), 15 hasta CAM sonrası makuler fliker stimulasyon tedavisi grubu (%2,8), 330 hasta kapama tedavisi grubu(%65,7) , 35 hasta CAM tedavisi (%7) grubu olarak dağıldı. Makuler fliker stimulasyon tedavisi alan grub ile kapama tedavisi alan grubta istatistiksel olarak anlamlı olmasada uzun dönemde görme keskinliği artışının daha stabil seyrettiği görüldü. Tedavi başarı yüzdeleri açısından da makuler fliker stimulasyon yöntemi diğer yöntemlere göre biraz daha üstün görünmektedir.TARTIŞMA; Ambliyopi tedavisinde en önemli prognostik faktörlerin başında tedaviye uyum gelmektedir. Günümüzde tedavide en etkin yöntem olarak gözüken kapama tedavisinde bu nedenle bazı hastalarda istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Makuler fliker stimulasyon tedavisi hasta ve yakınları tarafından kolaylıkla benimsenebilecek ve uygulanabilecek bir yöntem olmakla birlikte diğer tedavi yöntemlerine kıyasla uzun dönemde hastalarda görme keskinliğinde daha kalıcı artışlar sağlayabilmektedir. Makuler fliker stimulasyon tedavisi özellikle uyum problemi olma ihtimali yüksek olan hastalarda ve diğer tedavi yöntemleri ile istenilen düzeyde iyileşme sağlanamayan olgularda iyi bir seçenek olmaya adaydır.

Summary:

BACKGROUND; To evaluate long-term effectiveness and value of the macular flicker stimulation therapy in the treatment of amblyopia.METHODS AND MATERİALS; Patients followed ortoptics and strabismic section of department of ophtalmology, Istanbul Faculty of Medicine retrospectively evaulated. 567 eyes of 504 patients ages ranging between 4 and 13 were included in this study. We seperated patients 5 different group according to given treatment; maculer flicker stimulation group, maculer flicker stimulation after occlusion treatment group, maculer flicker stimulation after CAM (Cambridge Visuel Stimulator) treatment group, occlusion treatment group and CAM treatment group. We compared in visual change at third month after treatment, first year after treatment, third year after treatment in each group.RESULTS; We studied 175 patients with anisometropic ambliyopia (%34,7), 110 strabismic ambliyopia(%21,8), 129 mixed type ambliyopia(%25,6) and 90 izoametropik ambliyopia(%17,9). Patients analyzed based on given treatment; 25 patients with maculer flicker stimulation treatment group (%5),99 patients with maculer flicker stimulation after occlusion therapy group (%19,6), 15 patients with maculer flicker stimulation after CAM group(%2,8), 330 patients with occlusion therapy group (%65,7), 35 patients with CAM therapy despite fact that there is no significance difference, in long term vision stabilization maculer flicker stimulation therapy and occlusion therapy more stable than other treatments. İn the term of treatment success maculer flicker stimulation method superior to other treatment methods.CONCLUSİON: One of the most prognostic factor in the treatment of the ambliyopia is compliance. İn the occlusion treatment though most effective therapy of the ambliyopia today, visual acuıty is not achieved expected level due to the low compliance. Maculer flicker stimulation therapy compared the other methods can be easly adopted and implemented by patients and families on the other hand it supply long term visuel improvement and stabilization. Maculer flicker stimulation is poised to become good option for patients likely to adjustment problems and other treatment methods that can not be improved with desired level.