Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ambliyoplarda multifrekans vep ile binoküler görme fonksiyonunun değerlendirilmesi

Evaluation of binocular vision functions with multifrequency vep in amblyopia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 556758 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Ambliyopisi olan ve olmayan olgularda klinikte rutin kullanılan psikofiziksel testler ile multifrekans görsel uyarılmış potansiyel ( VEP ) uygulamalarını birbirleri ile değerlendirmek, ambliyopi tiplerine göre elektrofizyolojik farklılık olup olmadığını incelemektir. Materyal, Metod: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D.'nda ambliyopi tanısı konulmuş, yaşları 6 ile 38 arasında değişen ( ort. 13 ± 6 ) 71 olgu ( 36 erkek, 35 kadın ) ile ambliyopisi olmayan, yaşları 6 ile 25 arasında değişen ( ort. 17 ± 8,62 ) 29 olgu ( 17 erkek, 12 kadın ) alındı. Ambliyopisi olan olgular tanılarına göre; strabismik, anizometropik ve deprivasyon alt gruplarına ayrıldılar. Olguların hepsinin Randot stereokeskinlik ile stereopsis düzeyleri, sinoptofor ile füzyon amplitüdleri ölçüldükten sonra; sırasıyla binoküler vuru, stereogram ve korelogram VEP ölçümleri yapıldı. Bulgular: Ambliyopisi olan olgularda; Randot ile ölçülen stereokeskinlikleri ve sinoptofor ile ölçülen füzyon amplitüdleri, binoküler vuru, stereogram ve korelogram VEP amplitüd değerleri ile korelasyon göstermemişlerdir. Ambliyopisi olanlarda amplitüd değerleri ambliyopisi olmayanlara göre genel olarak azalmakla birlikte binoküler vuru VEP 120 ark dakikalık büyüklük için 12,5 Hz, 2,5 Hz ve 5 Hz'de ve 30 ark dakika 12,5 Hz, stereogram VEP için ST160D10 7,5 Hz ve ST80D40 2,5 Hz'de istatistiki anlamlı farklar elde edilmiştir. Ambliyopi alt gruplarının birbirleri arasında farklı VEP test tipleri için anlamlı farklar saptanmıştır. Anizometropik ile strabismik grup arasında istatistiki anlamlı fark elde edilememiştir. Tartışma: Elektrofizyolojik yöntemler sayesinde her yaş grubu bireylerde binoküler fonksiyonlar hızlı ve objektif olarak değerlendirilebilmektedir. Multifrekans VEP ve özellikle binoküler vuru VEP; ambliyopide binoküler fonksiyonların değerlendirilmesinde ve tedavi kararının verilmesinde yardımcı olabilmektedir.

Summary:

Aim: To evaluate the subjects with amblyopia and without amblyopia with commonly clinical used physcophysical tests and multifrequency visual evoked potential ( VEP ) and to determine the electrophysiological differences between the amblyopia types. Methods: Our study was done in Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Ophthalmology . Seventy one subjects ( 36 male, 35 female ) aged between 6 – 38 ( mean 13 ± 6 ) with the diagnosis of amblyopia and 29 subjects ( 17 male, 12 female ) aged between 6 - 25 ( mean 17 ± 8,62 ) without amblyopia included in the study. Amblyopic patients were diveded into subgroups according to diagnosis of strabismic, anisometropic and deprivation types. Randot stereoacuity test for stereopsis, measurement of fusion amplitudes with synopthophore and binocular beat, stereogram and correlogram VEP measurements were done to all subjects. Results: In amblyopic patients; Randot stereacuity and fusion amplitudes showed no correlation with binocular beat, stereogram and correlogram VEP. General reduction of amplitudes seen in ambliyopic patients in all visual evoked potential tests but statisticall significant results were seen in binocular beat 120 arc minutes 12,5 Hz, 2,5 Hz ve 5 Hz ve 30 arc minutes 12,5 Hz and for stereogram VEP; ST160D10 7,5 Hz ve ST80D40 2,5 Hz between the amblyopic and non-amblyopic subjects. Different VEP tests showed statistically significance between amblyopic subgroups. There is no significant difference between anisometropic and strabismic amblyopic patients. Discussion: Binocular functions can be evaluated rapidly and objectively in all age groups with electrophysiological methods. Multifrequency VEP and especially binocular beat visual evoked potential ( VEP ) is valuable in evaluating binocular functions in amblyopia and can be helpful for the decision of the treatment.