Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Ameliyat sırasında uygulanan hemşirelik bakımının hasta ve hemşireler tarafından değerlendirilmesi

Evaluation of ıntraoperative nursing care by patient and nurses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303249 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, ameliyat sırasında uygulanan hemşirelik bakımının, hasta ve hemşireler tarafından değerlendirilmesi ve hasta beklentilerine yönelik gerekli düzenlemelere veri oluşturarak rehberlik etmesi amacı ile planlandı. Tanımlayıcı tipteki çalışma, Haziran-Aralık 2010 tarihleri arasında Kasımpaşa Asker Hastanesi'nde ameliyat olan 530 hasta ve 12 ameliyathane hemşiresi ile gerçekleştirildi. Araştırma verileri, Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası ile araştırmacı tarafından geliştirilen hemşire ve hasta tanıtım formları kullanılarak toplandı. Veri analizinde sayı, yüzde, t testi, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Skala toplam puan ortalamaları hastalarda 124,79±2,59, hemşirelerde 123,31±12,06 olarak saptandı, aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p>0.05). Hasta ve hemşirelerin tüm alt boyutlar ile toplam skala puan ortalamalarının, ortalama değerin iki katına yakın olduğu ancak destek, saygı, personel karakteristiği, çevre ve hemşirelik süreci alt boyutlarında gözlenen farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0.05), fiziksel bakım ve bilgi verme alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı belirlendi (p>0.05). Erkek (%81,7), bekar (%55,3), eğitim düzeyi yüksek (%76,4) ve sosyal güvencesi bağkur olan, daha önce hastaneye yatan (%31,7), cerrahi girişim deneyimi olan (%30,9), ameliyatı planlı olan (%96,4) ve ameliyat sabahı erken gelen (%69,8) hastalar ile; meslekte çalışma yılı 0-5 yıl (%16,6), ameliyathanede çalışma yılı 5-10 yıl arasında (%40) olan hemşirelerin daha olumlu değerlendirme yaptıkları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).Sonuç olarak, hastaların ve hemşirelerin olumlu yanıt vererek verilen/alınan bakımdan memnun kaldıkları; bakım kalitesinin hasta ve hemşireye ait özelliklerden etkilendiği görüldü.Anahtar kelimeler: Ameliyat sırası dönem, ameliyat sırası bakım, cerrahi hastası, hemşire, kaliteli perioperatif bakım skalası

Summary:

This study was planned to evaluate nursing care applied during operation by nurses and patients and to give a guidance for adjustments towards patients expectations with gathering data. Descriptive type study was realized with 530 patients experienced operation and 12 operating room nurses between June and December 2010 in the Kasımpaşa Military Hospital. Data was accumulated by using Good Perioperative Nursing Care Scale, patient identification forms developed by researcher. In the analysis of data; number, percentile, t test, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used. It was found total scale-score means was 124,79±2,59 for patients, 123,31±12,06 for nurses and statistically was not significant (p>0.05). It was found total scale-score means of patients and nurses was approximately two times of average value; but it was statistically significant for sub-dimensions of respect, characteristic of personel, environment and nursing process and was not statistically significant for pyhsical care, giving information. It was found statistically significant patients; male (%81,7), single (%55,3), high educated (%76,4), Bağ-kur social security system, hospitalized before (%31,7), experience of surgery before (%30,9), having planned operation (%96,4), coming early in the morning of operation (%69,8) and nurses; 0-5 years worked in profession (%16,6), 5-10 years worked in the operating room (%40) gave more positive assessments (p<0,05).Consequently; it was found Patients and Nurses was satisfied by their cares with giving positive responds and quality of care was affected by features of nurses and patients.Key words: Intraoperative Period; Intraoperative Care, Patient of Surgery, Nurse; Good Perioperative Nursing Care Scale