Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ameliyathane hemşiresinin ameliyat esnasındaki işlevlerine yönelik eğitim gereksinimleri

Education needs of operating room nurse during intraoperative phase

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108324 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Özel Florence Nightingale Hastanesi, Özel Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Kartal Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Temmuz-Aralık 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Özel Florence Nightingale Hastanesi, Özel Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Kartal Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan toplam 264 hemşireden araştırmaya gönüllü katılmak isteyen 215 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, ameliyat hemşirelerinin ameliyat esnasındaki rol/işlevlerine yönelik eğitim gereksinimlerini belirlemek amacıyla literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Bulguların istatistiksel- değerlendirilmesi, yüzdeleme, yj. (ki-kare) ve fisher tam %2 (ki-kare) testi ile yapılmış ve literatür ışığında/doğrultusunda tartışılmıştır. Sonuçta; ameliyathane hemşirelerinin, temel eğitim sonrası hizmet içi eğitim programlarının gerekliliğine inandıkları, hizmet içi eğitim ve oryantasyon programı düzenleyen hastanelerdeki hemşirelerin bu programlara katıldıkları, hizmet içi eğitim ve oryantasyon programlarının üniversite hastanelerinde daha fazla uygulandığı, çalışmanın yapıldığı tüm hastanelerdeki hemşirelerin büyük çoğunluğunun ameliyathaneye ilişkin eğitime gereksinim duydukları, ameliyathanedeki ilk çalışma yıllarında daha fazla eğitime gereksinim duydukları, ameliyat sürecinin yönetimiyle ilgili ifade ettikleri eğitim gereksinimleri rol/işlevlerini teknik becerinin yanısıra daha kapsamlı ele almak istedikleri, hasta merkezli bütüncül yaklaşımı benimsedikleri ve ilk çalışma yıllarında teknik bilgi ve beceriye yönelik eğitime gereksinim duydukları belirlenmiştir. 59

Summary:

8.SUMMARY This research was performed in İstanbul Medical Faculty and Cerrahpaşa Medical Faculty University of Istanbul, Private Florecne Nightingale Hospital, Metropolitan Florence Nightingale Hospital, Kartal Social Aid Hospital and Kartal Education and Research Hospital between July-December 2000. The sample was consisted of 215 nurses among 264 nurses who were working in hospitaly which mentioned above and willing to participate in the research. Research data were collected with a questionnaire which was developed by researcher under the lifht of literature and expert counselling and thesis manger. In order to determine education needs of operation room nurses during intraoperative phase. The statistical analysis of data was made by using percentage, x2 test, then data was discussed with related literature. In conclusion, it was determined that operating room nurses has beliewed the need for post graduate in-service education programs and nurses of who works in hospitals that provide these prorams has participated in the programs and university hospitals has provided this kind of programs more than others. It was seen that most of nurses have needed education about operation room, especially in their first year at work and especially for psychomotor skills. It was determined that in education needs about management of intraoperative phase nurses not anly have considered psychomotor skills, but also, have considered scientific approach expanding their roles and functions. 60