Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Ameliyatta kullanılan kompres postoperatif intraabdominal adezyona neden oluyor mu?

Does gauze compress cause postoperative intraabdominal adhesions?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 226005 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giris ve Amaç:Postoperatif intraabdominal adezyonlar, ileus, infertilite, kronik pelvik ağrıgibi ciddi komplikasyonlara yol açması nedeni ile yıllar geçtikçe öneminikaybetmeyen bir mortalite ve morbidite nedenidir. Adezyonların neden olduğu diğersorunlar ise re-laparatomiler esnasında meydana gelen organ yaralanmaları ve artansağlık harcamalarıdır.Major karın cerrahisi esnasında, cerrahi alanda daha rahat çalısabilmek içinince barsaklarve kalın barsakların üzerine ekartasyon amaçlı kompreskonulmaktadır. Kullanılan bu kompres visseral peritonda hasar yaratarakinflamasyona neden olabilir ve bu da adezyon ile sonuçlanabilir.Bu çalısmanın amacı, ameliyat sırasında, kullanılan kompreslerin vekompres yerine kullanılabilecek olan PVC'nin adezyon olusumu üzerine olanetkilerini incelemektir.Materyal ve Metod:Çalısmada, 250-350 gr ağırlığındaki Wistar-Albino ratlar kullanıldı.Denekler kontrol grubu, kompres grubu ve PVC grubu olmak üzere 3 grup olarakrandomize edildi ve 16 alt grupta 160 rat kullanıldı.Tüm deneklere orta hat laparatomi ve çekal abrazyon uygulandıktan sonrakontrol grubunda, ince barsaklar üzerine sabit bir güç uygulayan metal bir ekartöruygulandı. Kompres grubunda bu ekartörün altına kompres konuldu, PVC grubundaise ekartörün altına steril izotonik torbalarından elde ettiğimiz PVC yapıdaki örtülerkonuldu. 2 saat boyunca ekartörler sabit bir güç uyguladı.Deneklerden 0. saat, 2. saat, 24. saat, 72. saat, 7. gün ve 14. günlerde incebarsaklardan tam kat biyopsiler alındı. Biyopsi alınan tüm denekler biyopsialındıktan hemen sonra sakrifiye edilerek çalısma dısında tutuldu.Alınan örneklerde, ısık mikroskobik değerlendirme iki patolog tarafındandeneklerin özellikleri ve gruplarla ilgili bilgi bulunmaksızın kör olarak aynı andayapılmıstır. Isık mikroskobisi ile 4 parametreye (konjesyon, mezotel proliferasyonu,lökosit göçü, kollajenizasyon) bakılarak inflamasyon değerlendirildi. Ayrıca 7. ve14. gün gruplarındaki tüm ratlarda meydana gelen adezyonlar, gruplarla ilgili bilgisibulunmayan bir arastırmacı tarafından, Nair, Knigtly, Mazuji skorlama sistemlerinegöre skorlandı.?statiksel analiz Kruskal- Wallis Anova testi ile yapıldı.Bulgular:Her 3 skorlama sisteminde de kompres grubunda daha fazla adezyonmeydana geldiği görüldü. PVC grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılıkgözlenmedi. ?nflamasyon parametrelerinde ise kompres grubunda diğer gruplaragöre anlamlı farklılık gözlendi. PVC grubu ile kontrol grubu arasında anlamlıfarklılık gözlenmedi.Tartısma:Abdomen ve pelvik cerrahi esnasında kullanılan kompresler inflamasyona veadezyona neden olmaktadır. Yıllardır açık karın hastalarında ?Bogota Bag? ismiylekullandığımız PVC örtüler inflamasyona ve adezyona neden olmaması nedeniylekompres yerine kullanılabilecek iyi bir alternatiftir.Anahtar Kelimeler:Kompres, PVC, Serozal hasar, Karın içi adezyon , ?nflamasyon.

Summary:

Introduction:Postoperative intraabdominal adhesions are significant causes of morbidity andmortality because of their important complications including intestinal obstruction,infertility and chronic pelvic pain. Adhesions also lead to inadvertent enterotomiesthat may occur during relaparatomies and increased health expenses.In order to expose the operative site during major abdominopelvic surgery,gauze compresses are used to keep the small intestines out of the operative field. Thegauze compress may cause serosal injury and an inflammatory reaction; thusabdominal adhesions may result.The aim of this study is to determine the effects of gauze compress and itsalternate PVC in the etiology of intraabdominal adhesions.Material and Methods:Wistar-Albino rats weighting 250-350 gr were utilized in this study. 160 ratswere randomized in three groups (control, compress and PVC) and 16 subgroups.Midline laparatomy and caecal serosal abrasion were performed to allsubjects. In control group an extractor was used to apply constant force on the smallintestines. In the compress group, a gauze compress was placed between theextractor and the small intestines, and in the PVC group large sterile IV bags wereused instead of gauze compress. In all groups, constant force was performed for 2hours.Full thickness small intestinal biopsies were taken at the 0th, 2nd, 24th, 72thhours and 7th, 14th days for the histological examination of inflammation. All theanimals were sacrificed after the biopsy.All specimens were assessed for concession, leucocyte migration,mesothelial cell proliferation and collagenization in microscopic inflammationevaluation by two blinded pathologists. The adhesions at 7th and 14th days weredetermined according to three adhesion grading systems (Nair, Knigtly and Mazuji)by a blinded examiner.Kruskal-Wallis Anova test was used for statistical analyses.