Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

American foreign policy with regard to Caspian oil and gas

Hazar petrol ve doğalgazına ilişkin Amerikan dış politikası

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 113941 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AMERICAN FOREIGN POLICY WITH REGARD TO CASPIAN OIL AND GAS Dinçer, Evren M.S., Department of International Relations Supervisor: Associated Prof. Dr. Meliha Altunışık September 2002, 133 pages This thesis analyzes American foreign policy with regard to Caspian oil and gas, namely their production and transportation to the world markets. The analysis begins with the period following the dissolution of the Soviet Union and examines the relevant American policies. The strategic, political and economic priorities of the US and reflections on pipeline politics are investigated. The thesis argues that in US pipeline politics, the main determining factor was the geostrategic considerations of the US for the region. The theses are; firstly, the politics and economics are interrelated and affect each other in the application of strategic objectives. Secondly, the US has a balancing foreign policy with regard to the region, as demonstrated by the multiple pipeline policy of the US and special efforts for the continuation of relations with Russia. Thirdly, the implementation of US policy objectives has been limited in some cases, especially by the actions of the domestic constituents and international actors. mThe main policy objectives of the US in the area have been to provide a stable and secure environment suitable for investment and the integration of the region into the Western community under the leadership of the US. In this context, pipeline politics gained great importance as the pipelines are the main tools for the establishment of an economic foothold in the area and link the regional states to West. Consequently, in the American foreign policy, the pipeline politics is the most important agent for the application of American strategy in the area. Keywords: American Foreign Policy, Caspian Oil and Gas, Geostrategy, Geopolitics, Economics, Pipeline Politics, East- West Energy Corridor. IV

Summary:

ÖZ HAZAR PETROL VE DOĞALGAZINA İLİŞKİN AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI Dinçer, Evren Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Meliha Altunışık Eylül 2002, 133 sayfa Bu tez, Hazar petrol ve doğalgazına, diğer bir deyişle sözkonusu petrol ve doğalgazın üretimi ve dünya piyasalarına ulaştırılmasına ilişkin Amerikan dış politikasını incelemektedir. Tez, Sovyetlet Birliği'nin dağılmasından bugüne kadar olan peryodu ve bu zaman dilimindeki Amerikan dış politikalarını incelemektedir. Amerika'nın, stratejik, politik ve ekonomik öncelikleri ve söz konusu önceliklerin Amerikan dış politikasına ve boruhattı politikalarına yansımaları araştırılmıştır. Hazar petrol ve doğalgazı üzerindeki Amerikan dış politikasında belirleyici temel unsur, Amerika'nın bölgeye ilişkin stratejileridir. Politika ve ekonomi, stratejinin temel araçlarıdır. Tezde üç ana sav bulunmaktadır. Birincisi, Amerika bölgeye ilişkin stratejik planlarını uygulamak için, hem politik, hem ekonomik bileşenleri kullanmıştır ve dolayısıyla politika ve ekonomi sürekli bir etkileşim içindedir. İkinci olarak, Amerikan dış politikası, bölgeye ilişkin dengeleyici unsurlar içermektedir. Bu bağlamda, Amerika'nın, çoklu boruhattı inşası politikası ve bir taraftan da Rusya ile olan ilişkilerin sürdürülmesi örnek olarak verilebilir. Üçüncüsav ise, Amerika'nın bazı durumlarda, kendi iç dinamiklerinden, diğer aktörlerin ve petrol şirketlerinin politikalarından dolayı ilgili politikaları uygulamada daha sınırlı kalmasıdır. Sonuç olarak, Amerika'nın bölgeye ilişkin temel politikası, bölgede yatırım için gerekli olan istikrarlı ve güvenli bir ortamın yaratılması ve Hazar bölgesinin Amerikan liderliğinde Batı dünyasına entegre olmasıdır. Bölgenin batıya entegre olması yatırımları artıracaktır ve istikrarın sağlanmasında yararlı olacaktır. Bu bağlamda, boruhattı politikaları büyük önem kazanmaktadır. Bölgede ekonomik temellerin atılmasının temel aracı, bölgeyi Batıya bağlayacak olan boruhatlarıdır. Sonuçta, Amerikan dış politikasındaki stratejilerin uygulanmasında en gerekli araç boruhatlarıdır ve boruhattı politikaları, stratejik amaçlara ulaşmak için de ekonomi ile desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Amerikan Dış Politikası, Hazar Petrol ve Doğalgazı, Jeostrateji, Jeopolitika, Ekonomi, Boruhattı Politikaları, Doğu-Batı Enerji Koridoru. vi