Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Amerika Birleşik Devletleri' nde uygulanan spor yönetim modellerinin örgüt kültürü açısından incelenmesi

Sport management models are applied in the United States in terms of organizational culture examination

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 444022 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çağdaş spor yönetiminin doğuş yeri olarak kabul edilen ve Dünya sıralamasında spor endüstirisi üzerine en fazla para harcayan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin çok karmaşık ve süreklilik gösteren spor yönetim anlayışı mevcuttur. Bu mevcut yapının dinamiklerini çözmek ve ABD'de de spor sektörü içerisinde çalışan bireylerin örgüt içi davranışlarını, örgüt kültürü anlayışlarını anlayabilmek ve farklı yapılarla yönetilen bireylerin örgüt kültürü farklılıklarını anlamak ABD spor yönetimi hakkında çıkarımlar yapmamızı sağlayacaktır. Çalışma dört aşamadan oluşmaktadır.Birinci bölümde; ABD'nin spor yönetim anlayışları incelenmiş, 2 farklı kurum içerisindeki spor yönetim süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.İkinci bölümde; araştırmada kullanılan yöntem ve değerlendirmede kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi verilmiştir.Üçüncü bölümde; araştırma sonuçlarının analizleri ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.Dördüncü bölümde ise bulgular ve öneriler sunulmuştur.Araştırmamıza toplamda 122 spor yönetici katılmıştır.Araştırmaya katılan spor yöneticilerine kimisine yüzyüze ulaşılarak, kimisine de internet ortamında ölçek formları doldurtularak ulaşılmıştır.Araştırmaya katılan katılımcıların soruları net bir şekilde anlayabilmesi için araştırmacı tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştır.Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşmiş olan çok çeşitli spor yönetim modelleri mevcuttur.Bu çalışmada Amerikan spor yönetimine yön veren iki farklı kurum içerisindeki spor yöneticilerini çalışmaya dahil edilmiştir. Bunlardan ilki California Eyaletinde bulunan 3 farklı üniversite (University of California, San Diego; San Diego State University; University of San Diego) (N=66), bir diğeri ise yine California eyaleti içerisinde yer alan özel spor kuruluşlarıdır (Point Loma Sport Club, Pasific Beach Crossfit) (N=56) Ölçeğin orjinal şekli Türkçe olarak geliştirilmiş ve örneklem grubumuz İngilizce konuşan bireylerden oluştuğu için araştırmanın 1. aşamasında ölçek ingilizce çevirilerek geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmıştır. 2. aşamada ise 1.Aşamadaki sonuçlar doğrultusunda analizler yapılmıştır. Sonuç olarak; Üniversite spor örgütlerinde çalışan bireyler özel spor örgütlerinde çalışan spor yöneticilerine göre anlamlı düzeyde daha yüksek örgüt kültürüne sahiptirler. Cinsiyet ve çalışma yılı açısından ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Amerika Birleşik Devletleri, Spor Yönetim Modelleri

Summary:

Contemporary sport management and the sports industry is accepted as the place of Nativity in the world rankings, which is the country that spends the most money on sports management are available in the United States of America is very complex and ongoing. Solve this within the existing structure and the dynamics of the sports industry in the United States who are working on the behaviour of individuals within the organisation, organizational culture understanding organizational culture differences and understand different structures managed with their understanding of sports management will enable us to make inferences about individuals. The study consists of four phases. In the first chapter, examined the management approach of the United States and 2 different sports in the institution are given information about sports management processes. The second chapter are given information about the research methods statistical methods used in the evaluation. In the third chapter, the analysis of the research results and the results obtained are presented. In the fourth chapter, the findings and recommendations are presented.Our research in total, 122 sports administrator participated. The study reached some of the managers in person to sports by some people in the internet forms of scale have been achieved. The questions of the research participants by the researcher to clearly understand the required disclosures have been made. The United States who have settled in various sports management models are available. In this study, two different American Sports managers sports management guiding institutions were included in the study. The first of these is located in the state of California, from 3 different universities (University of California, San Diego; San Diego State University; University of San Diego) (N=66), and again a third which is located within the state of California private sport organizations (Sport Club point Loma, Pacific Beach crossfit) (N=56)The original shape of the scale in Turkish and English speaking individuals has been developed as our sample group for this to occur research 1. the English also transformed the stage of the scale, reliability and validity studies. 2. Stage 1. The stage, reviewed the analysis of the results.As a result,the University's work in sport organizations sport organizations private individuals whohave the organizational culture was significantly higher than that of the executives working in sports. In terms of gender and year of study, significant differences has not found. Key Words: Organizational culture; United States of America; Sports Management Models