Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Amerika Birleşik Devletleri' nin soğuk savaş sonrası Karadeniz'e ve çevresine yönelik stratejisinin/politikalarının bölge güvenliğine etkileri

The impacts of the United States of America's strategy/policies towards the Black Sea on regional security after the cold war

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465729 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Soğuk Savaş süresince iki kutuplu uluslararası sistemin sakin, stratejik önemi geri planda ve nispeten güvenli sınır alanlarından biri olan Karadeniz ve çevresi, ABD liderliğindeki Batı'nın, SSCB'ye karşı sürdürdüğü politik, ekonomik, askeri, diplomatik ve ideolojik mücadelesinde üstünlük sağlamasıyla bölgesel ve küresel güçlerin jeopolitik mücadele zemini haline gelmiştir. Karadeniz ve çevresi, Soğuk Savaş sonrası değişime uğrayan stratejik konumu, sahip olduğu doğal kaynaklar ve küresel ekonomiyi etkileyebilecek bir enerji koridoru olması sebepleriyle jeostratejik ve jeopolitik değer artışı yaşamıştır. Karadeniz Havzası yaşadığı değişimin sancıları ve çevresindeki bölgelerin istikrarsızlığı nedeniyle geçmişten gelen ve yeni birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. ABD, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin gereği olarak Karadeniz Havzasında var olmak ve gerektiğinde kuvvet kullanmak yönündeki arayışlarını sürdürmekte, bu çabaları bölgenin güvenliğini etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, ABD, Karadeniz, Karadeniz Bölgesi, Güvenlik,Bölge, Bölgesel Güvenlik, Bölgesel İşbirliği, Enerji

Summary:

During the Cold War, the Black Sea and its surroundings had strategically background and barely safe border lines as a definition but with the West under the leadership of America has sustained a achieve superiority towards the USSR in political, economical, military, diplomatically and ideological way and that provide the Black Sea as geopolitical tussle centre for global forces. After the Cold War, Black Sea and its surroundings were achieved more geopolitical and geostrategic value for the reason that having natural resources, changing strategic location and having energy corridor that possibly can affect global economy. Black Sea basin had a different kinds of problems either come from the past and present. The USA, still search for the being exist on the Black Sea basin according to National Security Strategy and these searching efforts affect the the security of region. Key words: Cold War, the USA, Black Sea, Black Sea Region, Security, Region,Regional Security, Regional Cooperation, Energy