Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Amerika'daki etnik lobiler ve Ermeni lobisi

Ethnic lobbies and Armenian lobby in USA

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 158540 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz "Amerika'da Etnik Lobiler ve Ermeni Lobisi" adlı bu tezin amacı A.B.D.'deki demokratik yaşamı nesnel ve öznel koşulları ile açıklamak, bu ortamda gelişen sivil toplum ve onların örgütlenmesi ile kurulan çok sayıdaki baskı grubunun, ülkenin karar alma mekanizmaları üzerindeki etkisini incelemek ve bu bağlamda etkinlik gösteren etnik lobiler, özellikle Ermeni lobisini ve çalışmalarını mercek altına almaktır. Bu çerçevede;çeşitli kitaplardan, dergilerden, gazetelerden yararlanılmış, yüzyüze görüşmeler yapılmış ve özellikle propagandaların etkin olarak yapıldığı internet kaynakları incelenmiştir. Elektronik ortamda, son teknolojik olanaklardan yararlanarak yapılan lobi çalışmalarından örnekler verilmiştir. Böyle bir ortamın getirilerinden yararlanarak; dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ermenilerin birbirleri ile nasıl ilişkiye geçtikleri, ortaklaşa hareket ederek yasa yapıcılara ne tür baskılar yaratabildikleri ve ne gibi sonuçlar alabildikleri incelenmiştir. Bu çalışmaların dünya politikası, özellikle Türkiye üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Türkiye'nin lobi çalışmaları bağlamında bugüne değin yaptıklarına ve yapması gerekenlere değinilmiş, Dünya politikasında gerçekleşen ve gerçekleşme olasılığı bulunan gelişmelerin Türkiye'ye olan etkisi incelenmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda; Amerika'da başta İsrail, Yunan ve Ermeni lobisi gibi güçlü etnik lobilerin kendilerini ilgilendiren konularda Amerika ve Dünya politikası üzerinde etkili oldukları, yasa yapıcıları yönlendirebildiklerine tanık olunmuştur. Türkiye'nin bu konuda devlet eliyle yaptığı lobinin yerini yavaş yavaş sivil topluma dayalı lobiciliğe bıraktığı, ancak diğerleri kadar etkili olabilmesi için uzun bir süreç gerektiği görülmüş, Büyük Orta Doğu Projesi, Irak Savaşı gibi çeşitli durumlardan Türkiye'nin de etkileneceği ve bugüne kadar Yahudi lobisi ile olan güçlü lobi bağlarının bile zayıflayabileceği ve bu konuda yeni stratejiler oluşturması gerekliliği görülmüştür. ııı

Summary:

ABSTRACT The main purpose of the thesis called "Ethnic Lobbies and Armenian Lobby in United States of America'' is to describe democratic life in this country with all objective and subjective conditions, and how sivil society and pressure groups - especially ethnic lobbies and among them "Armenian lobby"- effect the legislature. Different books, magazines, periodicals and internet sources have been searched and a number of interviews have been made about the subject. Samples have been given about the lobbying efforts which took place in electonic media. By this way, it has been investigated how Armenians all over the world communicate with each other, what kind of pressure they create on legislature by acting together and what kind of results they can get and also the impact of these, on Turkey and world politics. It is also mentioned what Turkey has done and what it should do in the context of lobbying efforts. It has been also investigated how recent developments and possible events in the future may impact Turkey. As a result of all these studies, it has been seen how effective powerfull ethnic lobbies such as Jewish lobby, Armenian lobby and Greek lobby could be about the subjects which concern themselves. It has also been seen that the lobbying efforts of Turkish groups, which are done with the aid of Turkish State are gradually replaced by loobying done with Non Govermental Organisations and some time is still necessary to become as effective as other groups. Another point mentioned was, the powerfull ties Turkish lobby has with Jewish lobby could be weakened by recent events and projects like Iraq war and "Great Middleeast Project". IV