Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı

Amerikan kültürüne farklı bir bakış: Robert Maynard Pirsig ve Zen Budizm

An different perspective to American culture: Robert Maynard Pirsig, Zen Budhism

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257962 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Batı kültürünün oluşum sürecinde önemli bir yer tutmuş olan, Antik Çağ, Aydınlanma Çağı ve Modernizm dönemleri, toplumda var olan ikili karşıtlıklar ve bu ikili karşıtlıkların bireyde ve toplumda yansımaları ele alınmıştır. İnanış ve kültür farklılığı nedeniyle ikili karşıtlıkların daha az hissedildiği Doğu kültürleri de incelemeye dâhil edilecektir. Romantik-klasik ikili karşıtlığı temel alınarak, sanat-bilim, hümanizm-teknoloji, kadın-erkek ve Doğu-Batı ikili-karşıtlıklarına da değinilecektir. Batı toplumlarında yüzyıllardır var olan bu durumun yazınsal düzlemde sergilenmesi amacıyla, ikili karşıtlıkları eserinde nitelik temelinde uzlaştırmaya çalışmış Robert M. Pirsig'in Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı: Değerlerin Sorgulanması eseri seçilmiştir.

Summary:

This study deals with the binary oppositions and the reflections of these binary oppositions on the individual and the society which appeared as the result of the Ancient Age, the Enlightenment and Modernism. The Eastern cultures in which binary oppositions dualisms are less effective because of the difference it has in the culture and the beliefs will be included to the study. Binary oppositions such as art-science, humanism-technology, female-male and East-West will be referred on the basis of the romantic-classic binary oppositions. In order to portray this situation which has existed in Western societies for centuries, from a literary point of view Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values, the book by Robert M. Pirsig who has tried to unite these binary oppositions on the basis of Quality has been selected.