Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amerikan tiyatrosunda eşcinsellik ve bir örnek olarak'Bayan Bright'ın Deliliği' oyununun incelenmesi

Homosexuality in American drama and lanford wilson's the madness of lady bright as a case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127764 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Tezin amacı, Amerikan tiyatrosunda eşcinselliğin özellikle 20. yüzyıl boyunca geçirdiği değişimi aktarmak, bu değişimde etkili olan sosyal gelişmeleri de bir arada irdeleyerek, bunların eşcinselliğin tiyatroda sunumu üzerindeki etkilerini incelemektir. Bunun yanında, tezde eşcinselliğin toplumun yaygın değer yargılan nedeniyle tiyatroda farklı biçimsel özelliklerle sunulduğunu ve içerik açısından da, yazarın heteroseksüel izleyici tepkisinden çekinen veya eşcinselliği olumsuz yansıtan bir tavır sergilediğini ifade etmek amaçlanmıştır. Tezin İlk bölümünde eşcinselliğin genel bir tanımı yapılmıştır. Eşcinsellik, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, biyoloji, felsefe alanlarındaki tanım, kavram ve anlamlarıyla açıklanmıştır. îkinci bölümde Avrupa'da eşcinsel hareketinin başlangıcına kısaca değinilerek, Amerika'daki eşcinsellik haraketleri aktarılmıştır. Bu bölümde eşcinsel özgürlük hareketi, 1890'lardan n. Dünya Savaşı' na kadar olan dönem, H Dünya Savaşı'ndan 1969'a kadar olan dönem ve Stonewall Ayaklanması' ndan günümüze kadar olan dönem olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. Eşcinsel özgürlük hareketinin karakterinin zamanla değişimi, kurulan dernekler eşcinsellerin yasal haklan için mücadelesi anlatılmıştır. Tezin üçüncü bölümündeyse 20. yüzyıl öncesinde tiyatroda eşcinsellik kısaca ele alındıktan sonra, Amerikan tiyatrosunda eşcinsellik irdelenmiştir. Bu bölümde toplumsal gelişmelerle tiyatroda eşcinselliğin içerik ve biçim açısından değişimi incelenmiştir. Bu anlamda eşcinsellikle ilgili oyunlar genelde Stonewall öncesi ve Stonewall sonrası olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiş, gey oyunla rı tanmlarına yer verilmiştir. Stonewall öncesi oyunlarda eşcinselliği bastırma kaygısının biçimsel yöntemlere dönüştüğüne değinilmiştir. İçerik açısından da eşcinselliğe karşı genelde olumsuz bir tavrın sergilendiği sonucuna varılmıştır. Bu durumları örnekleyen oyunlar karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Tezin dördüncü bölümünde, "Bayan Bright'ın Deliliği" oyunu, önceki bölümde irdelenen oyunlarla karşılaştırma yoluyla, bir örnek olarak 133çalışılmıştır. Oyunun Amerikan tiyatrosunda eşcinselliğe karşı geçmişten gelen olumsuz geleneğin izlerini taşıdığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak bu tezle Amerikan tiyatrosunda 20. yüzyıl boyunca, olumsuz bakış açılarıyla ve bastırma biçimleriyle sunulan eşcinselliğin, "Bayan Bright'ın Deliliği" oyununda da, özgürce ele alınır gibi görünmesine rağmen, geçmişindeki oyunlarda olduğu gibi, eşcinselin acınacak durumda, kurban statüsünde yansıtıldığı ve bu nedenle oyunun geçmişinden gelen gelenekten kopamadığı saptanmıştır. 134

Summary:

ABSTRACT The aim of this study is to analyze homosexuality in American drama in the 20. century and to understand the social changes and their impacts on the presentation of homosexuality. In addition to this, the study is aimed at exploring the negative perspectives of homosexuality and the efforts of the writers to cover homosexuality in plays, in order to protect themselves from the reactions of heterosexual auidience who share the common values against homosexuality. In the first chapter, there are definitions including different concepts of homosexuality in areas such as anthroplogy, sociology, biology, psychology and philosophy. The second chapter, after a brief summary of homosexual movements in Europe, focusues on the gay liberation movement in America. There are three main parts of the third chapter examining the movement: from 1890s to the II.W.W., from II. W. W to the Stonewall riotsin 1969, and from 1969 to present. In this chapter the changing mood of the movement towards being political and the struggle of homosexuals to gain their rights are also mentioned. The third chapter concentrates on the homosexualty in American drama in connection with the social changes. It is argued that social changes have affected the form and content of plays dealing with homosexuality. The technics used by the playwrights to cover homosexuality in plays and the negative attitudes toward homosexuality is examined with comparison of different plays. The definitons of gay plays, and the differences between the plays before and after Stonewall are also explained. In the forth chapter, The Madness of Lady Bright is analyzed as a case study. The play is compared with the other plays discussed in the previous chapter. It is seen that although the play is considered as a landmark in gay plays, it is influenced by the tradition that is against homosexuality. As a conclusion, homosexuality in American drama has been viewed and presented negatively during the 20th century and it is oppressed with certain technics. 135The Madness of Lady Bright although being a gay play and being considered as a landmark, shares the same tradition that presents homosexuality in a negative way. 136