Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Amerikan Yüksek Mahkemesi kararları ışığında devletin din grupları ile ilişkisi ve Türkiye uygulamaları

State's relations with religious groups in the light of decisions of the supreme court of united states and Turkish state's practices

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340356 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Din-devlet ilişkileri, günümüzde halen güncelliğini koruyan bir konu olup, tez kapsamında Türk laikliği ile din-devlet ilişkilerini ABD Haklar Bildirgesi'nin Birinci Değişikliğinde düzenlenen kurumsallaşmama ilkesi çerçevesinde ele alan Amerikan sekülarizmi karşılaştırılmıştır. Çalışmada öncelikle kurumsallaşmama ilkesi, laiklik ve sekülarizm kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümde ABD Anayasası ve Haklar Bildirgesi'nin kabul süreçleri ve kurucuların Haklar Bildirgesi'nin Birinci Değişikliğine dair görüşleri; üçüncü bölümde Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin yargı düzenindeki yeri ve kurumsallaşmama ilkesine dair içtihadı ve içtihadın dönüşümü incelenmiştir. Türkiye uygulamalarını konu olan dördüncü bölümde Türkiye'de din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve laiklik ilkesine aykırı tüzük, program ve eylemleri nedeniyle kapatılan siyasi partiler ele alınmış; Amerikan sekülarizmi ve Türk laikliği mevzuat, içtihat ve uygulamalar bağlamında karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sekülarizm, Birinci Değişiklik, Kurumsallaşmama İlkesi, Laiklik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Eğitimi

Summary:

Religion-state relations keep being an actual subject today and the thesis concentrates on comparison of Turkish laicism and American secularism, which addresses the issue within the context of establishment clause, contained in the First Amendment of the Unites States Bill of Rights. This study begins with explanations of concepts as establishment clause, laicism and secularism. Adoption process of the U.S. Constitution and the Bill of Rights and founders' opinions on this subject are examined in the second part; U.S. Supreme Court's position in the judicial system, Court's case law and its transformation are examined in the third part. Religious education, Department of Religious Affairs and dissolution of political parties due to their statute, program or practices are examined in the fourth part about Turkish practices. Finally American secularism and Turkish laicism are compared within the scope of the law, regulations, case law and practices. Keywords: Secularism, First Amendment, Establishment Clause, Laicism,Department of Religious Affairs, Religious Education