Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amfizemli hastalarda endobronşiyal volüm küçültücü işlemlerin solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi üzerine etkileri

The effects of endobronchial volume reduction interventions on pulmonary functions and quality life in patients with emhysema

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 324282 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GİRİŞ: İleri evre (evre III-IV) kronik obstruktif akciğer hastalığında; (KOAH) akciğer volüm küçültücü cerrahi, tedavi seçeneklerinden biridir. Bu girişimin morbiditesi ve mortalitesi yüksektir. Ayrıca bu hasta grubunda invaziv girişimlerin uygulanması çoğunlukla mümkün olamamaktadır.AMAÇ: Optimal medikal tedavi almakta olan Evre III-IV KOAH hastalarında endobronşiyal valv (EBV) uygulamasının solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmaktır.MATERYAL ve METOD: İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2010-2011 yılları arasında EBV uygulanan Evre III-IV KOAH hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Sonuçlar poliklinikten en az bir yıldır takipli Evre III-IV KOAH hastalarından oluşan kontrol grubunun sonuçları ile karşılaştırıldı. Çalışma ve kontrol grubu hastalarının tamamı GOLD uzlaşı raporuna göre tanı almıştı ve optimal tedavi altındaki hastalardan oluşmaktaydı. Hastaların solunum fonksiyon testleri (SFT), 6 dakika yürüme testleri (6DYT), difüzyon testleri, arter kan gazı ve St. George anketi (SGRQ) sonuçları karşılaştırıldı.BULGULAR: EBV uygulanan 19 hasta (%26`sı kadın, %74'ü erkek, ortalama yaş: 65.63±7.91) analiz edildi. EBV grubundaki hastaların işlem öncesi ve işlemden sonraki 6. ayda bakılan parsiyel arteriyel oksijen basıncı (PaO2) değerleri arasında anlamlı fark bulundu (işlem öncesi 60.13±13.5 mmHg, 6. ayda 65.47±9.98mmHg, p=0,009). Birinci saniye zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), parsiyel arteriyel karbondioksit basıncı (PaCO2), Karbon Monoksit Difüzyon Kapasitesi (TLCO), Total Akciğer kapasitesi (TAK), rezidüel volüm (RV), 6 dakika yürüme testi (6DYT), SGRQ değerlerinde başlangıç ve 6.ay sonuçları arasında anlamlı fark bulunamadı. Kontrol grubundaki 20 hastanın %15'i kadın, %85'i erkek idi. Ortalama yaş 63,75±11,04 idi. Hastaların eş zamanlı başlangıç ve 6.ay sonuçlarının karşılaştırıldığında FEV1, FVC, PaO2, PaCO2, DLCO, TAK, RV, 6DYT, SGRQ, değerlerinde anlamlı fark bulunmadı.SONUÇ: Endobronşiyal valv tedavisi (EBVT) güvenilir, kolay uygulanabilen invaziv olmayan bir yöntemdir. Doğru hastalar seçildiğinde PaO2 gibi objektif parametrelerde iyileşme sağlamaktadır.

Summary:

INTRODUCTION: Lung volume reduction surgery (LVRS) is one of the treatment options for patients with advenced stage (stage III-IV) chronic obstructive pulmonary disease (COPD. Morbidity and mortality of LVRS is high. Also implementation of invasive procedures is not possible in this patient group generally.AIM: To investigate the effects of endobronchial valve treatment on pulmonary functions and quality of life in stage III-IV COPD patients recieving optimal medical treatment.MATERIAL AND METHODS: The records of patients with stage III-IV COPD recieved endobronchial treatment at Department of Chest Diseases, Istanbul Medical Faculty between 2010-2011 were reviewed retrospectively. Results were compared with control group of patients with stage III-IV COPD at least one-year follow-up. All patients were recieved optimal medical treatment for stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD) as presented in Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) guidelines. Pulmonary function tests, 6-minute walk tests, arterial blood gas analysis, carbon monoxide diffusing capacity tests, St. George?s Respiratory Questionnaire (SGRQ) results were compared.FINDINGS: The endobronchial valv traeatment group of 19 patients (26% female, 74% male, mean age: 65.63±7.91) were analyzed. Baseline PaO2 was 60.13±13.5 mmHg and six months PaO2 was 65.47±9.98 mmHg. There was a significant improvement in PaO2 at six months (p=0.009). There were no differences between baseline and six months values of FEV1, FVC, PaCO2, TLCO, TLC, RV, SGRQ of EBV group. The control group consisted of 20 patients (15% female, 85% male) and the mean age was 63.75 ± 11.04. There were no statistically significant differences between baseline and six months values of FEV1, FVC, PaO2, PaCO2, DLCO, TLC, RV, SGRQ of control group.RESULTS: Endobronchial valve treatment, is a reliable, non-invasive method that can be applied easily. It improves objective parameters like PaO2 when patients were carefully selected.