Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Amik Ovası'nın beşeri ve iktisadi coğrafyası

Human and economic geography of the Amuq Plain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135262 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Verimli topraklan ile ülkemizin önemli tarım alanlarından biri olan Amik Ovası, doğal çevresinin sağladığı üstünlüklerle tarih boyunca daima bir cazibe merkezi olmuştur. Ancak ülkemiz genelinde yaşanan ve giderek hızlanan, tarım topraklarım ve tarımsal etkinlikleri olumsuz etkileyen bir süreç yaşanmaktadır. Amik Ovası'nın bu sorunlara ek olarak, içinde bulunduğu coğrafî çevre şartlarının etkisiyle başka problemleri de bulunmaktadır: Ovanın merkezinde yer alan Amik Gölü, tarih boyunca insanların etkinliklerini, yerleşimlerini ve yaşantılarını etkilemiş önemli bir fizikî unsur olmuştur. 1950'li yıllarda ülkemizde başlatılan, sulak alanların kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi uygulamaları sonucunda kurutulan Amik Gölü; ova ve çevresinde beşeri, ekonomik ve ekolojik bakımdan önemli değişimler meydana getirmiştir. Bu tez çalışması ile Amik Ovası'nın "Beşerî ve İktisadî Coğrafya" açısından etüt edilmesini amaçlanırken; ovanın merkezinde önemli bir ekolojik ve ekonomik kaynak oluşturan gölün, insan müdahalesi ile ortadan kaldırılması ile yörenin coğrafî özelliklerine olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun yam sıra gelişmelere bağlı olarak, geçmişe kıyasla değişen coğrafî özellikleri ve güncel sorunları bulgulanmaya; bu sorunların çözümünde doğal çevrenin ne gibi üstünlükler sağlayabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Yaşanan süreç incelendiğinde tarım faaliyetlerinin mutlaka, ekolojik etkiler ve ilişkiler içinde ele alınmasının gerekliliği anlaşılmakta; bu tür uygulama ve sorunlara coğrafî prensipler ile yaklaşma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. ABSTRACT The Amuq Plain which is one of the most important agriculturel fields of our country with its productive lands has always been an attraction center throught the history by means of the superiority of its naturel environment. However, there has been a period which is generally common in our country and getting quicker and quicker day by day and which badly affects the agriculturel fields and activities. In addition to these problems, the Amuq Plain has got different problems due to its geographical environment conditions. The Lake of Antioch, which is in the center of the plain has been an important physical factor by affecting people's activities, settlement and their lives throughout the history. The Lake of Antioch was drained by the applications which have been started in 1950s in our country by draining the watery fields and changing them into agriculturel fields. The drained Lake of Antioch has caused some important humanly, economic and ecological changes in the plain and its surroundings. The aim of this thesis is to examine the Lake of Antioch from the aspect of the human and economic geography. By the help of the this thesis, the effects of people's destruction of the lake, which is an important ecological balance and economic source in the center of the plain, on geographical characteristics of this region have been defined. Furthermore, depending on the improvements, the changing geographical characteristics (when we compare these changes to the past) and the current problems have been investigated and it has been indicated that what kinds of advantages the natural environment can have about the solutions of these problems. When we examine the period it can be understood that agriculturel activities should always be considered with ecological effects and relations. Also, it is obvius that these kinds of applications and problems should be investigated from the aspect of geographical principles. m

Summary:

öz Verimli topraklan ile ülkemizin önemli tarım alanlarından biri olan Amik Ovası, doğal çevresinin sağladığı üstünlüklerle tarih boyunca daima bir cazibe merkezi olmuştur. Ancak ülkemiz genelinde yaşanan ve giderek hızlanan, tarım topraklarım ve tarımsal etkinlikleri olumsuz etkileyen bir süreç yaşanmaktadır. Amik Ovası'nın bu sorunlara ek olarak, içinde bulunduğu coğrafî çevre şartlarının etkisiyle başka problemleri de bulunmaktadır: Ovanın merkezinde yer alan Amik Gölü, tarih boyunca insanların etkinliklerini, yerleşimlerini ve yaşantılarını etkilemiş önemli bir fizikî unsur olmuştur. 1950'li yıllarda ülkemizde başlatılan, sulak alanların kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi uygulamaları sonucunda kurutulan Amik Gölü; ova ve çevresinde beşeri, ekonomik ve ekolojik bakımdan önemli değişimler meydana getirmiştir. Bu tez çalışması ile Amik Ovası'nın "Beşerî ve İktisadî Coğrafya" açısından etüt edilmesini amaçlanırken; ovanın merkezinde önemli bir ekolojik ve ekonomik kaynak oluşturan gölün, insan müdahalesi ile ortadan kaldırılması ile yörenin coğrafî özelliklerine olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun yam sıra gelişmelere bağlı olarak, geçmişe kıyasla değişen coğrafî özellikleri ve güncel sorunları bulgulanmaya; bu sorunların çözümünde doğal çevrenin ne gibi üstünlükler sağlayabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Yaşanan süreç incelendiğinde tarım faaliyetlerinin mutlaka, ekolojik etkiler ve ilişkiler içinde ele alınmasının gerekliliği anlaşılmakta; bu tür uygulama ve sorunlara coğrafî prensipler ile yaklaşma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. ABSTRACT The Amuq Plain which is one of the most important agriculturel fields of our country with its productive lands has always been an attraction center throught the history by means of the superiority of its naturel environment. However, there has been a period which is generally common in our country and getting quicker and quicker day by day and which badly affects the agriculturel fields and activities. In addition to these problems, the Amuq Plain has got different problems due to its geographical environment conditions. The Lake of Antioch, which is in the center of the plain has been an important physical factor by affecting people's activities, settlement and their lives throughout the history. The Lake of Antioch was drained by the applications which have been started in 1950s in our country by draining the watery fields and changing them into agriculturel fields. The drained Lake of Antioch has caused some important humanly, economic and ecological changes in the plain and its surroundings. The aim of this thesis is to examine the Lake of Antioch from the aspect of the human and economic geography. By the help of the this thesis, the effects of people's destruction of the lake, which is an important ecological balance and economic source in the center of the plain, on geographical characteristics of this region have been defined. Furthermore, depending on the improvements, the changing geographical characteristics (when we compare these changes to the past) and the current problems have been investigated and it has been indicated that what kinds of advantages the natural environment can have about the solutions of these problems. When we examine the period it can be understood that agriculturel activities should always be considered with ecological effects and relations. Also, it is obvius that these kinds of applications and problems should be investigated from the aspect of geographical principles. m