Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deneysel Tıp Araştırma Bölümü / Genetik Anabilim Dalı / Genetik Bilim Dalı

AML'de APAF-1 promotör metilasyonu, kardeş kromatid değişimi, kromozomal anomaliler ile klinik ve laboratuvar parametreleri arasındaki ilişki

Comparison of APAF-1 promoter methylation, sister chromatid exchanges, chromosome abnormalities, clinical and laboratory parameters in aml patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370093 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Lösemi patogenezinde, apoptoz mekanizması bozuklukları ve genomik instabilitenin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Çeşitli kanser türlerinde, apoptotik yolakta yer alan APAF-1 geni promotör bölgesinin metilasyona uğradığı belirtilmektedir. Ayrıca, bu genin genomik stabilite açısından da önemli olduğunu düşündüren deneysel çalışmalar vardır. Çalışmamızda yeni tanı, remisyon ve nüks evrelerindeki AML' li yetişkin 21 olgunun kemik iliği ve periferik kan örneklerinden konvansiyonel sitogenetik tetkik yapılmış, ayrıca kardeş kromatid değişimi (KKD) sıklığı sağlıklı kontollerle karşılaştırılmıştır. APAF-1 geninin promotör bölgesinin metilasyon durumu da incelenmiştir. AML`li hastaların 12' si (%57,1) remisyon, 7' si (%33,3) yeni tanı, 2' si (%9,5) nüks olguydu. 21 olgudan 17' sinin anormal karyotipe sahip olduğu saptandı. KKD sıklığı AML hasta grubunda (7.704 ± 2.1866) kontrol grubundan (4.255 ± 0.7438) anlamlı olarak yüksekti (p=0.000). Remisyon ve yeni tanılı AML olguları arasında KKD sıklığı açısından farklılık yoktu (sırasıyla 7,75 ± 1.88 ve 7,94 ± 2,5; p=0.8). Çalışmamızda AML hastalarının ve kontrollerin hiçbirisinde APAF-1 geni promotör bölgesinde metilasyon saptanmadı. Hasta grubundaki yüksek KKD sıklığı AML gelişiminde genomik instabilitenin rol oynayabileceğini göstermektedir. Diğer yandan, APAF-1 gen promotöründe metilasyon saptanmamasının; bu genin ifadesinin post-transkripsiyonel mekanizmalardan da etkilenmesi olasılığı nedeniyle, AML patogenezi ile ilişkisinin dışlanamayacağı düşünülmektedir. AML' de APAF-1 aktivitesi ve bunun genomik instabilite ile muhtemel ilişkisinin daha ileri yöntemlerle araştırılması gerekmektedir.

Summary:

Defects in the apoptotic mechanism and genomic instability have been implicated in the pathogenesis of leukemias. Also, there is experimental evidence that APAF-1 gene (a component of the apoptosis pathway) plays a role in genomic instability. In the present study, we performed cytogenetic analysis in patients with acute myelocytic leukemia (AML). We also evaluated sister chromatid exchange frequency (SCE) in the patient group in comparison with healthy controls. In addition, we determined the methylation status of the promoter of the APAF-1 gene. Of the 21 patients with AML, 12 individuals were in remission (57,1%), 7 were newly diagnosed (33,3%) patients and 2 were in relapse (9,5%). Seventeen patients were found to have an abnormal karyotype. The mean SCE frequency was significantly higher in the patient group compared to controls (4.255 ± 0.7438 vs 7.704 ± 2.1866; p=0.000). SCE frequency was not different between newly diagnosed patients and patients in remission (7,94 ± 2,5 and 7,75 ± 1.88, respectively; p=0.8). In none of the individuals in the patient and control groups the promotor of the APAF-1 gene was methylated. The increased SCE frequency in the patient group suggests that genomic instability plays a role in the pathogenesis of AML. However, the lack of methylation in the APAF-1 gene promotor does not exclude a possible role of the gene in AML pathogenesis because post-transcriptional mechanisms may also be impaired. We propose that the involvement of APAF-1 gene and its possible relation to genomic instability should be evaluated by more sophisticated method.