Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Ammonium removal from wastewaters containing high ammonium concentrations using partial nitrification-denitrification process

Yüksek amonyak içeren atıksulardan kısmi nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesi amonyak giderimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166459 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMMONIUM REMOVAL FROM WASTEWATERS CONTAINING HIGH AMMONIUM CONCENTRATIONS USING PARTIAL NITRIFICATION- DENITRIFICATION PROCESS SUMMARY Biological nitrogen removal process consists principally of the two sub-processes, nitrification and denitrification. In nitrification process, ammonium is oxidized to nitrate via nitrite under aerobic conditions, whereas in denitrification process, produced nitrate is reduced to nitrogen gas under anoxic conditions in the presence of a carbon compound as an electron acceptor. However, conventional removal of ammonium usually requires large amounts of energy for aeration and supply of organic carbon sources for denitrification. Ammonium removal over nitrite is a low- cost alternative to conventional nitrifıcation-denitrifıcation process in which ammonium is oxidized to nitrite; called as the partial nitrification; and produced nitrite is denitrified with addition of a carbon compound, particularly methanol. Utilization of the partial nitrification-denitrification process results in theoretically 25% less oxygen and 40% less methanol requirements compared to conventional nitrification-denitrification process. This process is reported to be a suitable option for wastewaters with a low carbon and high ammonium content such as sludge digester effluents and some industrial wastewaters. In this study, nitrogen removal from wastewaters containing high ammonium concentrations was investigated for the determination of optimum process conditions by using partial nitrification-denitrification process. For this purpose, a nitrifying- denitrifying culture was acclimatized to synthetic wastewater in an intermittently aerated chemostat system. In the first stage of the experimental study, a nitrifying culture was enriched, which oxidized ammonium only to nitrite. During this period, system was examined for ammonium conversion as well as nitrite and nitrate formation at varying temperature and sludge age values. Denitrification of produced IXnitrite under anoxic conditions with addition of a carbon compound was investigated after a stable partial nitrification stage was achieved.

Summary:

YÜKSEK AMONYAK İÇEREN ATIKSULARDAN KISMI NİTRİFİKASYON-DENİTRİFİKASYON PROSESİ AMONYAK GİDERİMİ ÖZET Biyolojik azot giderimi, amonyağın aerobik koşullarda nitrit üzerinden nitrata oksitlenmesi ve anoksik koşullarda elektron vericisi olarak organik maddenin kullanılması ile nitratın nitrit üzerinden son ürün olan azot gazına indirgenmesidir. Aerobik koşullarda nitrifikasyonun gerçekleşmesi sırasında, atıksuda mevcut olan organik madde de büyük ölçüde oksitlenir. Bu durum özellikle organik maddenin kısıtlı olduğu atıksularda, denitrifikasyon için gerekli olan karbon kaynağının yetersiz kalmasına neden olur. Bu nedenle amonyağın nitrat yerine nitrite kadar oksidasyonu ve denitrifıkasyonun da nitrit azotundan azot gazına kadar yapılması, hem nitrifikasyonda sisteme verilmesi gereken oksijenin hem de denitrifıkasyonda gerekli olan organik madde ihtiyacının azaltılmasını sağlayacaktır. Amonyağın sadece nitrite kadar oksidasyonu kısmi nitrifıkasyon olarak adlandırılmakta ve nitritin nitrata oksitlendiği ikinci adımın engellenmesi ile elektron alıcısı olarak oksijen ihtiyacında yaklaşık %25'lik bir tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca, oluşan nitritin denitrifıkasyonu için nitratın denitrifıkasyonundan daha az organik madde gerekmektedir. Organik maddenin metanol olması durumunda teorik olarak %40 tasarruf sağlanmaktadır. Bu yöntem daha çok yüksek amonyak ve düşük karbon içeren çamur çürütme sistemlerinin çıkış suları ve gene aynı nitelikteki endüstriyel atıksular için uygulanabilir. Bu projede yüksek amonyak düşük karbon içeren atıksuiarın kısmi nitrifıkasyon- denitrifıkasyon prosesleri ile arıtılması için optimum işletme koşullarının belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda sentetik atıksu ile beslenen aralıklı havalandırmalı kemostat bir sistem kullanılmıştır. Sistem farklı çamur yaşlarında ve farklı sıcaklıklarda çalıştırılarak öncelikle nitrit oluşumu gözlenmiştir. Kısmi nitrifikasyonun sağlanması için düşük çamur yaşında pH ve sıcaklık izlenmiştir. xıSistemde denitrifikasyondaki organik madde ihtiyacını karşılamak üzere kolay ayrışabilir nitelikte sentetik madde olan metanol kullanılmıştır. xıı