Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

An action research on design, delivery and evaluation of a distance course in a vocational higher education institution

Bir mesleki yükseköğrenim kurumu için uzaktan verilecek dersin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir eylem araştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338527 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main purpose of the study was to design, develop, deliver and evaluate a new distance web design course for the needs of students in a vocational higher education institution. Proactive action research was used as a framework during the researchprocess. This research focused on the analysis of the existing face-to-face course to mitigate its problems in the new design. Then, accomplishments and insufficiencies of the new design in the new context were investigated. For this study, data were collected in two different semesters, in a vocational higher education institution. In the first semester, an existing course was investigated to see the problems and the needs. The results revealed that there were problems associated with ?motivational?, ?interactional?, ?instructional activities?, ?support materials?, ?up-to-date content?, ?technologic?, and ?non-technologic? aspects of the existing course. Before the delivery of the new distance course in the second semester, it was completely redesigned with the new characteristics to mitigate some of the predetermined problems of the existing course. In this new structure, an instructor from Ankara gave the course via smart class to this vocational institution located in another city. In the second semester, data were collected to understand what the accomplishments of the new course, and what aspects of the new course needed to be modified. To triangulate qualitative findings, two questionnaire were conducted to see the students? attitude towards web-based instruction and students? perceptions about learning environment. With the findings of these data collection procedures, the accomplishments of the new design can be categorized in five main headings. These are ?working with an experienced instructor?, ?extended learning opportunities?, ?increased future expectations of students?, ?fulfilled software requirements?, and ?applicability of a distance vocational course?. On the other hand, in the new structure of the course, new problems emerged such as ?course delivery problems? and ?students? readiness?, because technology use in education sometimes comes with itsunique problems including the solutions. Those accomplishments and insufficiencies points of the new design would be helpful in the new distance course design projects.Keywords: Proactive Action Research, Distance Course Design, Vocational Higher Education, Vocational Course Design, Distance Vocational Education, Technology Enhanced Learning.

Summary:

..Bu çalışmanın temel amacı bir mesleki yüksek öğretim kurumundaki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, yeni bir web tasarımı dersini tasarlamak, geliştirmek, sunmak ve değerlendirmektir. Bu araştırma proaktif eylem araştırması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda halihazırda yüz yüze olarak verilmekte olan bir dersanaliz edilerek, yeni tasarımda varolan bu problemleri azaltmak amaçlanmıştır. Ardından yeni tasarlanan dersin başarıları, eksiklikleri araştırılmıştır.Çalışma kapsamında bir mesleki yüksek öğretim kurumundan iki farklı dönemde veri toplanmıştır. İlk dönemde var olan bir ders ve o dersteki ihtiyaçlar ve eksiklikleri belirlemek amaçlanmıştır. Analiz sonuçları derste ?motivasyon?, ?etkileşim?, ?öğretim aktiviteleri?, ?destek materyalleri?, ?güncel içerik?, ve ?teknolojik?konularda problemler olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni dersi vermeye başlamadanönce tasarım aşamasındayken, daha önceden belirlenmiş olan problemleri azaltmak için alternatif yaklaşımların kullanılmıştır. Bu yeni yapıda Ankara?daki öğretim üyesi, akıllı sınıfı kullanarak başka bir şehirdeki mesleki yüksek öğretim kurumuna dersi vermiştir.İkinci dönemde ise uzaktan verilen bu yeni dersin başarılı olduğu ve değişiklik yapılması gereken yönleri araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında toplanan nitel verileri desteklemek için, öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye karşı tutumları ve yeni öğretim ortamına yönelik algılarına yönelik 2 anket uygulanmıştır. Bu veriler ile belirlenen yeni dersin kazanımları 5 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar ?öğrencilerin tecrübeli bir eğitimci ile çalışma olanağı?, ?geliştirilen ve iyileştirilen öğrenme olanakları?, ?öğrencilerin gelecekten beklentilerinin artması?, ?yazılımsal pek çok ihtiyacın karşılanması? ve ?uzaktan verilen mesleki bir dersin uygulanabilirliği?. Diğer yandan ise bu yeni derste bazı farklı problemler ortaya çıkmıştır. Bunlar ise ?dersin iletimi ile ilgili? ve ?öğrencilerin hazır bulunuşluğu ile ilgili? problemlerdir. Bazen eğitimde teknoloji kullanımı, çözümün yanında kendine has bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmadaki yeni ders tasarım sürecinin ortaya koyduğu kazanımlar ve eksiklikler, bundan sonra uzaktan verilecek derslerin tasarım süreçlerine de katkı sağlayacaktır.Anahtar Kelimeler: Eylem Araştırması, Uzaktan Eğitimle Ders Tasarımı, Mesleki Yüksek Öğrenim, Mesleki Ders Tasarımı, Uzaktan Mesleki Eğitim, Teknoloji Destekli Öğrenme.