Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

An action research on program development process for determining multiple intelligences profiles of 1st, 2nd and 3rd graders

1., 2., ve 3. sınıfların çoklu zekâlarını belirlemek için program geliştirme süreci üzerine bir eylem araştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277631 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to explore a program development process and explain how each component of the process contributes to overall procedure for determining 1st, 2nd, and 3rd grade students? multiple intelligences profiles. The action research was conducted through implementing the incremental components of development process namely; (1) needs assessment, (2) program design, (3) program implementation and verification, (4) summative evaluation.Purposeful sampling methods were used to select the participants of the study. On the basis of the purposeful sampling methods, the participants comprised of two elementary schools with their 1st, 2nd and 3rd grade students, teachers, parents; three branch teachers; instruments developers; experts from the fields of multiple intelligences, psychology, sociology, social pediatrics, neurology, psychiatry, and child neurology.The data collection methods were interview, observation, written document analysis, questionnaire. Descriptive and content qualitative analyses were used to analyze the data. For the validity and reliability purposes of the materials developedthroughout the study, quantitative data and quantitative data analysis were conducted.The results of the needs assessment indicated that the 1st, 2nd and 3rd grade teachers had various purposes to determine their students? multiple intelligences profile. They used various methods having both weaknesses and strengths. The most appropriate method was using multiple methods / sources. The program with its materials was developed in the program design phase. The materials were ?story inventory,? ?film inventory,? ?parent questionnaire,? and ?performance assessment.? The program including its materials had both weaknesses and strengths. Therefore, effective modifications were conducted on the program in the program implementation and verification phase. Finally, the results of the summative evaluation indicated that the study and the program reached their purposes largely.Keywords: Multiple Intelligences Theory, Determining and Assessing Multiple Intelligences, Program Development Process, Action Research

Summary:

Bu çalışma, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çoklu zekâ profillerini belirlemek için program geliştirme sürecini ortaya koymayı ve program geliştirme sürecinin bileşenlerinin tüm sürece nasıl katkıda bulunduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. Program geliştirme süreci üzerine bir eylem araştırması, program geliştirmenin (1) ihtiyaç analizi, (2) program tasarımı, (3) program uygulama ve gerçekleme, (4) sonuç değerlendirme basamakları uygulanarak gerçekleştirilmiştir.Çalışmanın katılımcıları amaçlı örneklem metotları kullanılarak seçilmiştir. İki ilköğretim okulu 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri; üç branş öğretmeni; araç geliştiriciler; Çoklu Zekâ Kuramı, psikoloji, sosyoloji, sosyal pediatri, nöroloji, psikiyatri ve çocuk nöroloji alanlarından uzmanlar çalışmaya katılmıştır.Veri toplama yöntemleri olarak görüşme, gözlem, doküman analizi, anket kullanılmıştır. Betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada geliştirilen materyallerin geçerlilik ve güvenirlik amaçları için nitel ve nicel veri analizi yapılmıştır.İhtiyaç analizinin sonuçları 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin çoklu zekâ profillerini belirlemek için çeşitli amaçları olduğunu işaret etmektedir. Buna bağlı olarak, zayıf ve güçlü yönleri olan çeşitli metotlar kullanmaktadırlar. Sonuçlar en uygun metodun çoklu yöntem ve kaynaklar birlikte kullanmanın olduğunu işaret etmektedir. Program tasarımı aşamasında program ve dört materyali geliştirilmiştir. Bu materyaller; ?hikâye envanteri,? ?film envanteri,? ?veli anketi? ve ?performans değerlendirmedir.? Sonuçlar bu materyalleri içeren programın güçlü ve zayıf yönleri olduğunu işaret etmektedir. Bu nedenle, program uygulama ve gerçekleme aşamasında program üzerinde etkili değişiklikler yapılmıştır. Son olarak, sonuç değerlendirmenin sonuçları, çalışmanın ve programın amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldığını işaret etmektedir.Anahtar Sözcükler: Çoklu Zekâ Kuramı, Çoklu Zekâları Belirleme ve Değerlendirme, Program Geliştirme Süreci, Eylem Araştırması