Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

An alternative mode of communication: Songs and singing in Shakespeare's tragedies

Farklı bir iletişim yolu: Shakespeare trajedilerinde şarkı ve şarkı söylemek

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 270092 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Since the birth of ancient Greek tragedy, music and drama are known to have a close relationship. The Chorus, as the commentator in Greek tragedy, connects verbal language and singing on the stage. As an extention of the patriarchal structure verbal language is constructed by and for the patriarch, who is defined as the white, Christian, adult, upper class male. Those who are not defined through these terms are marginalized within the patriarchal structure. This study, after examining the communicative functions of music and songs, discusses the position of the singing characters in William Shakespeare?s Hamlet, Othello and King Lear as well as the communicative function of the ballads and songs that are sung in these plays through the notion of the Other. This study suggests that the marginalized characters in these tragedies criticize the patriarchal social order and comment upon their experiences through singing more freely than they do in verbal language. Hence, the discussion that is presented in this study is based upon the relationship between the song lyrics and the position of the singing characters within society as well as the relationship between the lyrics and the contexts in which they are sung.

Summary:

Müzik ve tiyatro antik Yunan tragedyasının ortaya çıkışından itibaren yakın ilişki içindedir. Antik Yunan tragedyasındaki ?koro? şarkı söyleyerek oyunun içeriği hakkında yorum yapan karakterler bütünü olarak dil ve müzik arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Batı dünyasında ataerkil toplum yapısının bir uzantısı olarak dil, egemen eril gücü elinde tutan beyaz, üst sınıf, Hıristiyan batılı erkeğe hizmet etmektedir. Bu tanımın dışında kalan karakterler toplumu oluşturan tüm kurum ve katmanlardan dışlanmakta, kenara itilmektedirler. Bu çalışma müzik ve şarkının iletişimsel işlevlerini irdeledikten sonra, Öteki ve Ötekileştirme kavramları ışığında William Shakespeare'in Hamlet, Othello ve King Lear yapıtlarında şarkı söyleyen karakterlerin ataerkil toplum yapısı içindeki konumlarını ve bu karakterlerin söyledikleri balad ve şarkıların oyun içindeki iletişimsel işlevlerini incelemektedir. Bu çalışma, ataerkin egemen olduğu toplum düzeninde dışlanan karakterlerin ataerkil gelenek ve normlara yönelik eleştirilerini ve oyun boyunca deneyimlediklerini yorumlayışlarını şarkılar aracılığıyla dile getirdikleri öne sürmektedir. Bu amaçla tartışma, hem şarkı söyleyen karakterlerin toplumdaki yerleri ile şarkıların içerikleri hem de şarkıların içerikleri ile söylendikleri ortam arasındaki ilişki üzerine kurulmaktadır.