Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An analaysis of Değirmendere shore landslide during 17 august 1999 Kocaeli earthquake

17 ağustos 1999 Kocaeli depreminde meydana gelen Değirmendere kıyı heyelanının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199257 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAN ANALYSIS OF DEĞ RMENDERE SHORE LANDSLIDEDURING 17 AUGUST 1999 KOCAEL EARTHQUAKEBÜLBÜL, OğuzhanM.S., Department of Civil EngineeringSupervisor : Prof. Dr. M. Yener ÖZKANDecember 2006, 104 pagesIn this study, the failure mechanism of the shore landslide which occured atDeğirmendere coast region during 17 August 1999 Kocaeli ( zmit) - Turkeyearthquake is analyzed. Geotechnical studies of the region are at hand, whichreveal soil properties and geological formation of the region as well as thetopography of the shore basin after deformations. The failure is analyzed as alandslide and permanent displacements are calculated by Newmark Method under17 August 1999 zmit record, scaled to a maximum acceleration of 0.4g. Thereare discussions on the main dominating mechanism of failure; landslide,liquefaction, fault rupture and lateral spreading. According to the studies,the failure mechanism is a seismically induced shore landslide also triggeredby liquefaction and fault rupture, accompanied by the mechanism of lateralspreading by turbulence. A seismically induced landslide is discussed andmodeled in this study. The finite element programs TELSTA and TELDYNare employed for static and dynamic analyses. Slope stability analyses areperformed with the program SLOPE. The permanent displacements arecalculated with Newmark Method, with the help of a MATLAB program,without considering the excess pore pressures.Keywords: Earthquake, Finite Element Method, Dynamic Analysis,Slope Stability, Newmark Method

Summary:

ÖZ17 AĞUSTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDE MEYDANA GELENDEĞ RMENDERE KIYI HEYELANININ NCELENMESBÜLBÜL, OğuzhanYüksek Lisans, nşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. M. Yener ÖZKANAralık 2006, 104 sayfaBu çalışmada, 17 Ağustos 1999 Kocaeli ( zmit) - Türkiye depremindeDeğirmendere sahil bölgesinde gerçekleşen kıyı heyelanının oluşma mekanizmasıtahlil edilmiştir. Eldeki geoteknik çalışmalar; bölgedeki zemin özellikleri vejeolojik oluşumlar kadar kıyı çanağının depremden sonraki topografyasını daortaya çıkarmaktadır. Göçme, bir heyelan olarak değerlendirilmiş ve 17 Ağustos1999 zmit istasyonu kaydının maksimum ivmesi 0.4g'ye ölçeklendirilerekNewmark Yöntemi ile kalıcı deplasmanlar hesap edilmiştir. Heyelanınoluşumunu kontrol eden ana mekanizma ile ilgili akademik tartışmalar dört konuüzerinde sürmektedir; heyelan, sıvılaşma, fay yırtılması ve yanal yayılma. Eldekiçalışmalara göre göçme mekanizması; türbülanslı yanal yayılmanın eşlik ettiği,sıvılaşma ve fay yırtılmasının tetiklemeye yardım ettiği, deprem kaynaklı bir kıyıheyelanıdır. Bu çalışmada deprem kaynaklı kıyı heyelanı üzerinde çalışılmış vemodelleme yapılmıştır. Statik ve dinamik analizler için, birer sonlu elemanlarprogramı olan TELSTA ve TELDYN kullanılmıştır. SLOPE programı ile şevstabilite tahlilleri yapılmıştır. Kalıcı deplasmanlar, bir MATLAB programıyardımı ile, boşluk suyu basıncındaki artış göz önüne alınmadan NewmarkYöntemi kullanılarak hesap edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Deprem, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Dinamik Analiz,Şev Stabilitesi, Newmark Yöntemi