Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Analysis of Ayckbourn's characters in terms of Chekhovian character traits

Aycbourn'un karakterlerinin Çekov'un karekter özelliklerine göre incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105065 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF AYCKBOURN'S CHARACTERS IN TERMS OF CHEKHOVIAN CHARACTER TRAITS Kırca, Mustafa M.A., Program in English Literature Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ünal Norman July 2001, 92 pages The thesis aims at discussing the impact of Chekhovian character traits on the character portrayal of Ayckbourn's drama. The thesis argues that Chekhov, in his four-act plays, draws his characters with certain outstanding idiosyncrasies; his plays are populated with people who are inactive, lifeless, unfulfilled, disappointed and alienated. Chekhov reflects the ordinary human failure in order to show people "how badly you live, how tiresome you are". Ayckbourn's characters are drawn with the same Chekhovian traits. They are equally unhappy individuals, for they are equally lethargic, slow, dissatisfied, tongue-tied and isolated people that allow the playwright to point out how badly man lives, and how tiresome he is. Distinguishing three major traits, the thesis states that inAyckbourn is influenced by Chekhov in portraying his dramatis personae as inert, frustrated, and alienated individuals. Keywords: Character Traits, Inertia, Frustration, Unfulfillment, Disconnected Dialogue, Loss of Communication, Alienation. IV

Summary:

oz AYCKBOURN'UN KARAKTERLERİNİN ÇEKOV'UN KARAKTER ÖZELLİKLERİNERİNE GÖRE İNCELENMESİ Kırca, Mustafa Yüksek Lisans, ingiliz Edebiyatı Bölümü Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ünal Norman Temmuz 2001, 92 sayfa Bu tezin amacı Çekov'un oyunlarına özgü karakter özelliklerinin, Ayckbourn'un oyunlarındaki karakter tasviri üzerine etkisini tartışmaktır. Burada savunulan, Çekov'un dört-perdelik oyunlarındaki karakterlerini bazı belirgin mizaçlarla yarattığıdır. Çekov'un oyunlarında çok sayıda edilgen, cansız, doyumsuz, düş kırıklığına uğramış ve yabancılaşmış karakterler bulmak mümkündür. Çekov insanlara "ne kadar kötü yaşıyorsunuz, ne kadar can sıkıcısınız" diyebilmek amacıyla oyunlarında sıradan insan başarısızlığını yansıtmaktadır. Ayckbourn'un karakterleri aynı Çekovcu karakter özellikleriyleçizilmiştir. Eşit derecede mutsuz bireylerdir çünkü eşit derecede uyuşuk, hantal, doyumsuz, tutuk, yalnız ve yabancılaşmış kişilerdir ve yazara, insanoğlunun ne kadar kötü yaşadığını, ne kadar bezdirici olduğunu gösterme fırsatı verililer. Bu tez Ayckbourn'un oyunlarındaki karakterleri tutuk, düş kırıklığına uğramış, ve yabancılaşmış bireyler olarak yaratırken Çekov'dan etkilendiğini savunur. Anahtar Kelimeler: Karakter Özellikleri, Tutukluk, Düş Kırıklığı ve Doyumsuzluk, Kopuk Diyalog, İletişim Kaybı, Yabancılaşma. vı